Analitik Geometri Kitap İndir

Analitik Geometri
Üniversite öğreniminin ilk yıllarında bir ya da iki sömestre süreyle okutabilecek bir Analitik Geometri dersi konularım içeren bu kitap, 1971-1972 öğretim yılından itibaren çeşitli aralıklarla Ankara Üniversitesi Fent Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve 1982 yılından beri de Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde okuttuğum Analitik Geometri ders notlarının düzenlenmesiyle ortaya çıktı. İşlenen konular izleyen sayfalarda ayrıntılı biçimdo anlatıldığı için burada kitabın içeriği hakkında bilgi vermeyi gereksiz addetmekle birlikte bir kaç konuda açıklama yapmayı zorunlu görüyorum…

İstatistiksel Tahmin Teorisi Kitap İndir

İstatistiksel Tahmin Teorisi
Içindekiler
1-Nokta Tahmini
2-En İyi Tahminler
3-Yeterli İstatistikler
4-Nokta Tahmin Yöntemleri
5-Basit Rastgele Örnekleme
6-Örneklem ortalamasının Dağılımı ve Aralık Tahmini
7-Kitle ortalamaları arasındaki fark için aralık tahmini
8-Örneklem varyansının dağılımı ve aralık tahmini
9-İki varyans oranı için örnekleme ve dağılımı ve aralık tahmini
10-Örneklem oranının örnekleme dağılımı ve aralakı tahmini
11-İki oran arasındaki farkın örnekleme dağılımı ve aralık tahmini
12-Oransal ve çarpımsal tahmin ediciler
13-Doğrusal regresyon tahmini
14-Bayesci tahmin
 

İstatistiksel Yöntemler Kitap İndir

İstatistiksel Yöntemler
Kitap istatistik teorisinin kavram ve yöntemleri konusunda öğrencileri ve çeşitli disiplinlerden araştırmacıları aydınlatmak amacıyla yazılmıştır. Kitabın bütününde konular olabildiğince özlü anlatılmaya ve matematiksel analizlere çok girilmemeye çalışılmıştır. Ancak bu yapılırken istatistiksel kavram ve terimler matematiksel içeriklerden bağımsız ele alınmamış ve zaman zaman ispatlara da yer verilmiştir. Konu içinde yeterli sayıda problem ve her bölüm sonunda ayrıca çözümlü problemler yer almaktadır. Kitaptaki tüm çizimler bir matematik yazılımı olan Mathematica ile gerçekleştirilmiştir. İstatistik yazılımlardan SPSS uygulamalarına da yer verilmiş olup, regresyon bölümünde bu programın İngilizce çıktılarının Türkçe karşılıklarıyla birlikte yorumları tartışılmıştır.

Kısmi Türevli Denklemler Kitap İndir

Kısmi Türevli Denklemler
Doğanın yasaları kısmi türevli diferansiyel denklemlerle ifade edilmektedir. Bu nedenle kısmi türevli denklemler, bilim ve teknolojinin hemen tüm dallarında ortaya çıkmaktadır. Bu kitabın amacı, matematiksel analize dayanarak kısmi türevli denklemlerin temellerini anlatmak, daha sonra da bunların uygulamalarını çeşitli matematiksel modeller üzerinde göstermektir.

Kitabın birinci 5 ana bölümü, üniversitelerin iki dönemlik Kısmi Türevli Denklemler (veya bir başka adıyla Matematiksel Fiziğin Denklemleri) programına uygun olarak yazılmıştır. Bu bölümlerdeki teorik konuların anlatımı, diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri ve bunların uygulamaları ile birlikte bir bütün olarak
ele alınmıştır. Farklı yöntemler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Her bölümün içinde ilgili teorik ve pratik problemlerin çözümü, bölümlerin sonunda da çözümlü örnekler verilmiştir. Kitabın, matematik bölümü öğrencilerinin yanı sıra, fizik ve mühendislik bölümleri öğrencileri için de anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Kitap ayrıca bu dersi veren öğretim üyeleri için de faydalı bilgiler içermektedir.

İçindekiler:Birinci Mertebeden Kısmi Türevli Denklemler- İkinci Mertebeden Kısmi Türevli Denklemler-Başlangıç-Sınır Değer Problemleri- Hiperbolik Problemler-Parabolik Problemler-Eliptik Problemler- Fourier Serisi ve Fourier Dönüşümü- Genelleşmiş Fonksiyon ve Zayıf Türev

Ticari Matematik Kitap İndir

Ticari Matematik
KONU BAŞLIKLARI
? Ticari Matematik Dersi İçin Bilinmesi Gereken Temel Matematik Bilgileri
? Oran Ve Orantı Hesapları
? Aritmetik, Geometri Ve Harmonik Ortalama
? Yüzde Hesapları
? Şirket Hesapları
? Karışım Hesapları
? Alaşım Hesapları
? Faiz Hesapları
? İskonto Hesapları Ve Senetlerin Değişimi
? Anuvite Hesapları