Belleten Cilt:LXXIV Sayı:270 Ağustos 2010 Kitap İndir

Belleten Cilt:LXXIV Sayı:270 Ağustos 2010
Mathias BENTER: Milas’taki Pilavtepe Miken Oda Mezarı
Altan ÇETİN: Memlûk Devleti’nde Cezalar ve İşkencelere Dair
Altay Tayfun ÖZCAN: Trifon Karabeynikov’un Seyahat Raporuna Göre XVI. Yüzyılın Sonlarında Kudüs
Lütfi ŞEYBAN: Mankalya Esmâ(Han) Sultan Câmii Hazîresi Mezartaşı Kitâbeleri
Zafer GÖLEN: Osmanlı Yurdu Olan Bosna Hersek’te XIX. Yüzyılın Siyasi Olayları
Mehmet BEŞİRLİ: XIX. Yüzyılın İlk YArısında Tokat’ta Fiyatlar
Ali Rıza TOSUN: İlk Kapsamlı Türkçe Mühendislik Kitabı Mecmûat El-Mühendis’in Ele Aldığı Konular ve Niteliği Hakkında Bir Değerlendirme
Ahmet EFİLOĞLU: Fuat Dündar’ın, Osmanlı Belgelerinde Kaybolan “Modern Türkiye’nin Şifresi”
Kenan ÖZKAN, Emre KILIÇ: Ahmed Refik’in “İki Komite, İki Kıtal” Adlı Eseri ve Eskişehir’deki Ermeni Tehcirine Dair Gerçekler

Belleten Cilt:1-Sayı:1 1937 II Kanun Kitap İndir

Belleten Cilt:1-Sayı:1 1937 II Kanun
İçindekiler:
Afet İNAN : Gerilla Hakkında İki Hatıra

Celâl ARAT : Tarihe Geçmiyen Bir Kahramanlık ve Büyüklük Menkıbesi

H. Reşit TANKUT : Alp Kelimesi ve Alpin Irkın Yurdu

Hikmet BAYUR: Orta ve Yeni Kurunda Orta Asya ve Hindistan Türklerinde Kadınların Mevkii

Yusuf Ziya ÖZER : Ahaman Ailesinin Milliyeti

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI : Kahramanoğulları Devri Vesikalarından İbrahim Beyin Karaman İmareti Vakfiyesi

Fazullah REŞİDÜDDİN: Türk Tarihinin Ana Kaynaklarından Camiüttevarih

Şevket Aziz KANSU : Alacahöyük’te Bulunan İskeletlerin Antropolojik Tetkiki

Remzi Oğuz ARIK: Alacahöyük Hafriyatının İlk Neticeleri

A. Süheyl ÜNVER: İslam Tababetinde Türk Hekimlerinin Mevkii ve İbni Sina’nın Türklüğü

Osman Şevki ULUDAĞ : Osmanlı Tıp Tarihinde-Reaya Hastaneleri ve İmtiyazları

Belleten Cilt:LXXIV-Sayı:271 Aralık 2010 Kitap İndir

Belleten Cilt:LXXIV-Sayı:271 Aralık 2010
Bulba, Mustafa:Bathroi in Küçükkale in Kaunos (13 resim ile birlikte)

Benter, Mathias: Hydas: Bozburun Yarımadası’nda Müstahkem Bir Yerleşim Yeri (12 levha ile birlikte)

Sarınay, Yusuf: Arap Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Türk Arşivlerinin Önemi

Sapariliyev, Döölötbek: XVII-XIX. Yüzyıl Rus Tarihi Kaynaklarında Kırgızların Etnik Adlandırılışı

Aygün, Necmettin: Gümülcine Ayânı Tokatcıklı Süleyman 1761(?)-1804

Akgün, Sibel: Kıbrıs Türk Toplumunun Siyasi ve Kültürel Hayatında LEfkoşa Mevlevihanesi’nin Yeri

Selvi, Haluk: İngiltere’nin Musul Politikası Karşısından Osmanlı Devleti ve Bölge Aşiretleri (1918-1920)

Artuç, Nevzat: Osmanlı Devleti’nin Son Dönem Irak Politikasına Bir Örnek: Nazım Paşa’nın Bağdat Valiliği (25 Kasım 1909 – 15 Mart 1911) (2 resim, 7 belge ile birlikte)

Çeviriler:

CICERO, M. T. : Çev. Ü. Fafo TELATAR-Serap GÜR-Turgay ERDOĞAN-Cemil KOYUNCU : Post Reditumin Senatu ve Post Reditum and Quirites Söylevleri

KURSANSKIS, M- (Çev. Murat KEÇİŞ) : Trabzon İmparatorluğu ve Gürcistan

Belleten Cilt:LXXV-Sayı:274 Aralık 2011 Kitap İndir

Belleten Cilt:LXXV-Sayı:274 Aralık 2011
-İslami Dönemde (638-1099) Filistin’e Yahudi Göçü (‘Aliya:)
Nuh Arslantaş

-Haçlı Seferleri Döneminde Din Değiştirme Vakalrı
Aydın Usta

-XV. Ve XVI.Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyinde Doğu Mallarına Dair
Altay Tayfun Özcan

-Evrenos Bey’in Kökeni Hakkında Tartışmalar ve Yeni Bir Değerlendirme
Ayşegül Kılıç

-Osmanlı Devleti Zamanında Kocaeli Ormanları
Resul Narin

-Denizli’de Rüşdiyelerin Kuruluşu ve Gelişimi
Mithat Aydın

-Osmanlı Devleti’nde Tanzimattan Sonra Kriminal Kimlik Tespit Yöntemlerine Dair Notlar ve Belgeler
Sedat Bingöl

Belleten Cilt:LVVII-Sayı:263 Nisan 2008 Kitap İndir

Belleten Cilt:LVVII-Sayı:263 Nisan 2008
Makaleler, İncelemeler:
ERKUT, SEDAT: Konya Karahöyük’te Ele Geçen M.Ö.II. Binyılın İlk Çeyreğinden Buğday Örneği (3 resim, 1 plan ile birlikte)
ARSLAN, MELİH: Kırklareli Müzesi’ndeki Asilbeyli Lysimachia Definesi (11 levha ile birlikte)
KAYHAN, HÜSEYİN: Fahreddîn Kara Arslan Devri Artuklu Tarihi
HAYASHI, KAYOKO: Fatih Vakfiyeleri’nin Tanzim Süreci Üzerine
REYHAN, CENK: İlim-Kılıç-Kalem: Osmanlı Kamu Personeli Rejiminde Üçlü İşlevsel Ayrışma
ÇEVİKEL, NURİ: An Aspect of History of Muslims and Non-Muslims in the Late 18th Century-Ottoman Province of Cyprus
YAMAN, BAHATTİN: Türk Minyatür Sanatında Cennet (19 resim ile birlikte)
BARAN, TÜLAY ALİM: Mütareke Döneminde İtilaf Devletlerinin Hapishaneler Üzerindeki Denetimi
ATFAR, AYGÜN: Milli Kimliğin Siyasallasın Yüzü: Difâî
DURU, REFİK-UMURTAK, GÜLSÜN: Bademağacı Kazılan 2004, 2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu (50 levha ile birlikte)
Çeviriler:
BARTA, GÂBOR: (Çev. Yıldırım, Vural): Gritti Ludovicus’un Macar Valiliği (1531- 1534)
Kitap Tanıtmalar:
ÖZDİZBAY, AŞKIM: Blaundos: Berichte zur Erforschung einer Kleinstadt im lydisch-phrygischen Grenzgebiet
GÖLEN, ZAFER: Gâbor Agoston: Barut, Top ve Tüfek. Osmanlı İmparatorluğu’ nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi
Haberler:
ERDOĞRU, M. AKİF: 50. PIAC Tataristan’ın Başkenti Kazan’da Yapıldı
2007 Yılı İkinci Yarısında Kütüphanemize Gelen Kitaplar ve Dergiler
İngilizce Özetler