Değerler Eğitimi Dergisi 5. Sayı Ocak-Şubat 2009 Kitap İndir

Değerler Eğitimi Dergisi 5. Sayı Ocak-Şubat 2009
Kavramlar dünyasında yaşıyoruz. Kavramlar hayatlarımızın içine girmiş onları belirliyorlar. Birbirleriyle ilişki içerisindeler ve bu ilişkideki uyum ya da tezatlarla hayatımıza ahenk ya da kaos katıyorlar. Anlam kaybediyorlar yeni anlamlar kazanıyorlar. Bir bilen bize bunları izah ediyor arkasından bu izah hayatlarımıza uzanan bir el oluyor. Hayatlarımıza mahremiyetimize.

O kadar çok kulaklarımıza çalınıyorlar ki onları tam anlamıyla bilmediğimizi bile düşünemiyoruz. Ya da onlara yeni anlamlar yükleyerek nasıl manipülasyon aracı haline getirildiklerini göremiyoruz. Türkiye’deki tartışmalara baktığımızda bunların en konsatre hallerini görüyoruz. Bazı kavramlar etrafında kısır tartışmaların tarafları oluyoruz ve birbirimize uzanamıyoruz.

Hayatımızın bir ölçüde hem makro hem de mikro düzeyde belirleyicisi konumunda olan değer ve siyaset kavramları da bu durumdan azade değil. Bir taraftan değeri bireyin tercihlerine indirgeyip siyasete kadar uzanan etkisini görmeyecek tarzda ele alıyoruz. Kendi değerlerimizi mutlaklaştırıp ve kendimizle sınırlı görüp karşımızdakine tepeden bakıyoruz. Diğer taraftan siyasetin sadece devlet yönetimi anlamında bizden uzak bir meşkale olduğunu düşünüp iki kişi arasındaki ilişkiye kadar sinen yönlerini göz ardı ediyoruz. Hele bu iki kavramın birbirleriyle arasındaki ilişkiye baktığımızda bu iki kavramı birbirinden bağımsızlaştırarak ele alanların yanında siyaseti kör bir moralizme feda edenlerin ve değerler dünyasını siyasetin aracı mesabesine indirenlerin yaklaşımlarıyla karşılaşıyoruz.

Dolayısıyla biz bu hengamede temel kavramların yeniden düşünülmesi gerektiğinden hareket ederek dergimizin bu sayısını siyaset ve değer konusuna ayırdık. Amacımız bu kavramların yeniden düşünülmesine bir katkı sağlamak. Bu amaçla siyaset ve değer kavramına ve aralarındaki ilişkinin mahiyetine yönelik olarak teorik, tarihsel ve modern tartışmalara yer veren geniş bir dosya hazırlamaya çalıştık.

Dosyamızın problem alanlarını pür değer ve siyaset ilişkisine dair hem tarihsel hem de güncel teorik yaklaşım ve çözümlemeler, İslam siyaset felsefesinde siyaset ve değer konusnun nasıl ele alındığı, Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet Türkiyesinin o hengameli yıllarında bu iki kavram ve aralarındaki ilişkiye dair ne tür yaklaşımların ortaya çıktığı ve Cumhuriyet tecrübesinde siyaset değer ilişkisinin eğitim ve kimlik politikalarına yansımalarının nasıl bir karakter arzettiği meseleleri oluşturmuştur.

Değerler Eğitimi Dergisi 9. Sayı Kitap İndir

Değerler Eğitimi Dergisi 9. Sayı
İçinde bulunduğumuz yıl, Türkiye’de eğitim sistemimiz açısından önemli değişikliklerin gerçekleştiği bir dönem oldu. Öncelikle ilköğretim programları, yeni bir yaklaşım üzerinden yeniden yapılandı. Yeni programda ‘değerler’e ayrı bir yer verildi ve programın tümüne hâkim olacak şekilde değerlere vurgu yapıldı. Değerlerin, bir eğitim konusu olarak öneminin anlaşılması, Değerler Eğitimi Dergisi’nin de temel hedeflerinden. Bu bakımdan, bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyor ve konuya yönelik akademik ilgiyi artıracağını ümit ediyoruz. Dergimizin bu sayısında ele aldığımız konular ise kısaca şöyle:
“Hayata anlam vermede dinin rolü ve din öğretimindeki yeri” başlıklı makalede yazar Adem Akıncı dinin, anlam arayışlarını tatmin etmede en önemli rolü üstlendiği fikrini işliyor ve konuyu din öğretimi sahasına taşıyor. Yazarın ulaştığı sonuç, bireyi bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçlayan öğretim faaliyetlerinde, hayata anlam verme konusuna yer verilmesinin gerekliliğidir.
“Toplumsal ve siyasi arkaplanlar açısından İsrail’in eğitim sisteminde dinin yeri” konulu makale, din eğitimi bakımından zamanımızdaki ülkelerden farklı bir profil ortaya koyan İsrail’in eğitim sisteminde dine yer veriş şeklini inceliyor. Yazar Şeyma Arslan, bu incelemeyi İsrail toplumunun siyasi ve kültürel yapısı bakımından gerçekleştirmiş.
“Ergenlerde ölüm düşüncesi, intihar ve din” başlıklı makale ölümün, ergenlerin en çok ilgi gösterdiği konulardan biri olmasını ve intiharların en çok gençlik döneminde görülmesini hareket noktası alarak gençler üzerine bir araştırma sunmaktadır. Yazar Şükran Çevik’in ulaştığı neticeler, dini inanç ile ölüm ve intihar fikirleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu yorumlamaya yardımcı oluyor.
“Ruh sağlığı bağlamında dindarlığın öz saygı ve kaygı ile ilişkisi: Çukurova Üniversitesi örneği” isimli Asım Yapıcı ve Hasan Kayıklık’a ait olan araştırma, öz saygı ve kaygı ile dinsel yaşayış arasında nasıl bir ilişki olduğu belirlemeye çalışmaktadır. Araştırmacılar gençlerin dindarlık veya ibadetlere katılım düzeylerinin değil, özellikle öznel dinsel bilgi düzeylerinin özsaygı ve kaygı açısından bir farklılık yarattığını tespit etmektedir.
“Tanzimat döneminde eğitimde laikleşmenin işaretleri” başlıklı makale, Tanzimat döneminde eğitim alanındaki yenilikleri laikleşme açısından okumaya çalışmaktadır. Yazar Ejder Okumuş, sosyo-kültürel değişim dönemi olarak nitelenen Tanzimat dönemi ile Cumhuriyet’in mevcut eğitim anlayışı arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
DED’in bu sayısında kitap-sempozyum değerlendirmeleri de geniş bir muhtevada yer aldı. Telif yazıların yanı sıra bu çalışmaların da bir tartışma ve değerlendirme ortamı sunması bakımından akademik düşünce hareketinde önemli bir yeri olduğu açıktır. Yazılarıyla katkıda bulunanlara bu vesile ile teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi Kitap İndir

Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi
Gençlerin yaşadıkları sorunlar yalnızca gelişmiş ülkelere mahsus bir durum olmayıp, çeşitli kültürlerde ve zamanlarda az çok benzerlerine rastlanan, neredeyse evrensel bir olgudur. Bununla birlikte bu sorunların gerek derinliği gerekse yaygınlığı, son yüzyılda çok ileri boyutlara ulaşmış gözükmektedir. İlk olarak Erikson tarafından dile getirildiği şekliyle, günümüz gençleri bir “kimlik bocalaması” ya da “bunalımı” sürecini yaşamaktadırlar. Kendini tanıma ve tanımlama, toplumdaki rolünü ve hayattaki amacını belirleme konusunda gençlerin ciddi sıkıntıları ve arayışları gözlenmektedir. Bu sorunun yaygınlığı konusunda uzmanlar hemen hemen görüş birliği içerisinde olmakla birlikte, sonuçlarının değerlendirilmesinde kötümserlerin yanında iyimserler de bulunmaktadır. Gençlerin yaşadıkları kimlik bunalımının temelinde, hızla değişen ve gelişen toplum şartları içerisinde birbirine zıt rol beklentileri ve çoklu tercihler karşısında kalmaları ile, sosyal yapıların onlara zorla dayattığı yaptırımların varlığından söz edilmektedir.

Değerler Eğitimi Dergisi 12. Sayı Kitap İndir

Değerler Eğitimi Dergisi 12. Sayı
Değerler Eğitimi Dergisi’nin 12. sayısı yayınlandı. Değerler eğitimi alanında makalelerin yer aldığı hakemli, akademik bir yayın olan DED’in bu sayısında bulunan makaleler özetle şöyle: Martin Buber’de Varoluş ve Etik: ‘Ben-Sen’ İlişkisi konulu makalede yazar Aliye Çınar, değerleri felsefi anlamda tartışarak ‘Ben-sen’ ilişkisinin etik görünümüne ilişkin bir sorgulama sunuyor. Yazar, mistik bir hüviyette sunulmasına rağmen Buber’in ben-sen ilişkisinin nihayetinde doğal ahlâk veya hümanist etik sunabileceğini tespit ediyor.
Anneden Allah’a: Bağlanma Teorisi ve İslâm’da Allah Tasavvuru konulu makalede Akif Hayta, psikoloji literatüründe inceleme konusu olan “bağlanma teorisinin” dinî inancın pek çok yönünü, özellikle Tanrı’yla olan ilişkilerin algılanışıyla ilgili olan boyutlarını anlamak için güçlü bir temel yapı sağladığını, bu teorinin İslâm’da Allah tasavvurunu yorumlamak için de kullanılabileceğini savunuyor.
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma konulu makale değerleri, eğitim kurumlarının paydaşları özelinde konu ediniyor. Araştırmacılar E. Karadağ, N. Baloğlu, P. Yalçınkayalar 214 ilköğretim okulu öğretmeni ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, öğretmenlerin algıladıkları demokratik tutumları ile demokratik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu tespit ediyorlar.
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Değerlere İlişkin Görüşleri (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) konulu makale Şenay N. Sezgin, yüksek öğretim kurumlarında değerlerin belirlenme sürecini öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda tespit ederek, kurumların değerleri ile öğretim elemanlarının değerleri arasındaki ilişkiyi yorumlamaktadır.
Türk Çocuklarının Misyonerliğe Bakışı başlıklı makalede A. Faruk Kılıç, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitapları içerisinde misyonerlik hakkında verilen bilgilerden hareketle öğrencilerin misyonerliğe bakışının nasıl etkilendiğini yorumluyor. Yazar özellikle, misyonerlik konusunda bu metinler sebebiyle öğrencilerin düştüğü kavram kargaşasının altını çiziyor.
Sosyal Din Eğitimi Modeli: ABD ve Latin Amerika Ülkeleri Örneği konulu makalede yazar Mustafa Köylü, toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldırmak ve sosyo-ekonomik adaletsizlikleri ve mevcut olan zulümleri engellemek için, Hıristiyan din eğitimcileri tarafından geliştirilen Sosyal Din Eğitimi Modelini tanıtıyor.
Cami Eksenli Din Hizmetleri konulu makalede Ahmet Onay, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan on ilde yaptığı alan araştırmasıyla, imam ve müezzinlerin cami içinde ve cami dışında yürüttükleri din hizmetlerinin neler olduğunu tespit ediyor.
Kitabiyat bölümünde ise bir kitap ve üç sempozyum değerlendirmesi bulunuyor.