Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 24. Kitap Bahar 2016 Kitap İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 24. Kitap Bahar 2016
Sunuş: Eski Platon’un Çöküşünden Yeni Platon’un İmkânına | Birdal Akar
Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos | Esra Çağrı Mutlu
Platon’un Bilgi Görüşü | Cemal Güzel
Platon’da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki | Cengiz İskender Özkan
Platon Felsefesinde Birlik Soruşturması | Tuncay Saygın
Platon Diyalektiğinin Gelişim Evrelerinde “Önceden Görme (Proeidenai)”nin Ayrıştırılması Üzerine | Celal Gürbüz
Parmenides’in Büyük Bilmecesi | Barışcan Demir
Platon’un “Yazılı Olmayan Öğretileri” | Sir W. David Ross
İdealar Kıtası’nın Keşfi ve Güncelliği | Mehmet Akkaya
Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates: Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine | Metin Bal
Platon’un Devlet’inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil midir? | Barış Mutlu
Devlet’te Eros | Paul W. Ludwig
Platon’un Siyaset Felsefesinde İdeal Devlet | Veli Urhan
Platon’un Devlet’indeki Şehir ve Ruh Analojisi | Sir Bernard Williams
Platonik Eros’un Adalete Yönelmesi ya da Yargıcın Ethos’u | M. Akif Tutumlu
Platon’da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum | Hülya Yetişken
Platon’da “Güzellik” Kavramı ve Sanatın Öznelliği-Nesnelliği Sorunu | Berfin Kart
Platon ve Aristoteles’te Şiir Sanatı | Feyruze Cılız
Platon’un Dizgesinde Sanatın ve Şairin Dönüştürülen Konumu | Emrah Akdeniz
Platon’un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi | Eren Rızvanoğlu
Platon’un Theologia’sı | Güvenç Şar
Platon ve Ksenophon’un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme | Emin Çelebi
Leo Strauss’un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı? | Yasin Parlar
Platoncu Felsefenin Doğulu Kökleri | Mehmet Önal
Nietzsche’nin Aynadaki Yüzü: Sokrates ya da Platon | H. Subhi Erdem
Nietzsche’nin Bilim Eleştirisinin Arka Planı Olarak Sokrates Sorunu | M. Ali Sarı
Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi | Sadık Erol Er
Logos’a Karşı Gelişen Hareket: Derrida’nın Platon’u | Çetin Türkyılmaz
Platon’un Devlet’i: Rancière ve Badiou | Onur Kartal
Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi | Eylem Yenisoy Şahin
Foucault’nun Platon Okuması Üzerinden “Kendine Özen Gösterme” | Ramazan Kurt
Irigaray’ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi | Özlem Duva Kaya
Irigaray’ın Mağarası: Aynı Erkek, Ayna Kadın | Melike Molacı
Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyum’undan Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma | Luce Irigaray
Semiyotik, Simgesel ve Khora Nosyonları Bağlamında Kristeva’nın Dil Felsefesi | Mustafa Yıldırım
Gettier Platon’a Karşı | Emin Oral
Şiir Terapide Dionysos ve Apollon | Ersun Çıplak
İdeaların Mal Beyanı | Ruken Asya Çiftçi
Paris Okumalarının Düşündürdükleri | Onur Varolun
 

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 26. Kitap Bahar 2017 Kitap İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 26. Kitap Bahar 2017
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: ÖNCELER, ŞİMDİLER, SONRALAR
Türkiye’de Felsefe Tercümelerinin Yüzyılı: ‘Sokrat Eczanesi’nden ‘Eflâtun Külliyatı’na | Birdal Akar
Osmanlı Felsefe Çalışmaları Hakkında Ali Utku ile Söyleşi | Sadık Erol Er
Türkiye’de Felsefenin Geleceği Üzerine Bir Görüş | İsmail H. Demirdöven
21. Yüzyılda Türkiye’de Felsefe Yapmak | Mustafa Günay
Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı: Bir Kurumsallaşma Öyküsü | Betül Çotuksöken
 
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: SORUNLAR, SORULAR
Felsefe Anlayışımızdaki Sorunlar | Ayhan Bıçak
Türkiye’nin Sorunları Felsefenin Sorunları Olabilir mi? | Uğur Selçuklu Güneş
‘Felsefe Yapma’dan Eğitim-Öğretim Olmaz | Tan Doğan
 
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: SORUNLAR, SORULAR BAĞLAMINDA TEMSİLCİLERDEN BİR KESİT
Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Ahmed Şuayb’in Hippolyte Taine’in Irk, Muhit ve
Ân Nazariyesine Eleştirisi | Mehmet Karakuş
Epistemolojik Bir Çözümleme: Pozitivist / Neopozitivist Olmak ya da Olmamak -Bilimsel Felsefe ve Pozitivizm Bağlamında Nusret Hızır’ın Düşüncelerinin Epistemolojik Temelleri- | Ömer Faik Anlı
Bir Türk Filozofu: Hilmi Ziya Ülken | Ekin Kaynak Iltar
Felsefi Antropoloji Bağlamında Devlet Adamı Kavramı: Mengüşoğlu ve Etkileri | Ahmet Umut Hacıfevzioğlu
Nermi Uygur’un Makalesini Günümüzde Yeniden Değerlendirmek: “Çağcıl Bir Felsefe Sorusu Nedir?” | Güncel Önkal-Ahu Tunçel
Kuçuradi’nin Felsefi Yaklaşımı Üzerine | Harun Tepe
İoanna Kuçuradi’nin Düşünceleri Işığında Atatürk Devrimini Yeniden Düşünmek Üzerine | Hatice Nur Erkızan
Betül Çotuksöken’de Öznenin Ontik, Epistemik ve Etik Kuruluşu | Hatice Nur Erkızan
 
 
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: EN GENÇ BAKIŞLAR
 
İki Bilinemezin Arasında Bir Yol Arkadaşı Olarak Felsefe | Ruken Asya Çiftçi
 
Bilinçli Olmada Zamanın ve Mekânın Önemsizliği | Niyazi Alp Arslan
 
İnsan ve Dünya İlişkisinde Açılmışlık | Onur Öztemir
 
Sonsuzluk ve Zıttı | Ömer Yağcı
 
 
DİĞER YAZILAR
 
Sanat-Bilgi İlişkisi Bağlamında Sanata Özgü Farklılığın Felsefece Araştırılması | Demet Kurtoğlu Taşdelen
 
Hakikati Düşünmek: Nietzsche ve Heidegger | Melodi Çakın
 
Felsefede, Sanatta ve Politikada Anaksagoras | H. Haluk Erdem
 
Kant’tan Tiyatro Sahnesine: Ebedi Barış | Mustafa Bal
 
 
KİTAP İNCELEME
 
Doğan Özlem’in İki Kitabı: Persona ve Türkçede Felsefe | Sevgican Akça
 
Öykü: Kaya | Mustafa Ağaoğlu
 
 

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 23. Kitap Güz 2015 Kitap İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 23. Kitap Güz 2015
Doğada Evrim, Tarihte İlerleme | Uluğ Nutku Tarih, Bilim ve Bilinç | Doğan Özlem Tarihe Ontolojik Bir Bakış | Zehragül Aşkın Antik Yunan’da Moira, Historia ve Theoria | Erdal İsbir Vico ‘nun “Bilim”i Ne Kadar “Yeni”? | Celal Gürbüz Hermeneutik Üzerine Aforizmalar, 1805 ve 1809/10’dan | Friedrich D. E. Schleiermacher Tarihselciliğin Perspektifinden Metnin Hermeneutiğine | Kadir Pektezel Tarih/Zaman ve Anlatı: Paul Ricoeur’de Anlam ve Gerileme | Güncel Önkal Cumhuriyet Döneminde Tarih Kavramına Yönelik Felsefi Tartışmalar | Mustafa Günay Tarih Felsefesinde Eksen Değişiklikleri | Mehmet Akaya Ortadoğu’da Kültürel Tahribat | Murat Özyıldırım – Deniz Kaplan Tarihi Sindirmek: ‘Bilmek’ İçin ‘Yemek’ Yetmez | Ruken Asya Çiftçi ‘Şimdi’: Walter Benjamin’de Tarihsel Zaman | Werner Hamacher Weber’den Parsons ve Schutz’e: Modern Toplumsal Düşünce’de Tarih Tutulması | David Zaret Heidegger, Nietzsche ve Nihilizmin Kökenleri | Daniel W. Conway Fernando Pessoa’da Felsefi Bir Problem Olarak Huzursuzluk ve Cansıkıntısı | Sadık Erol Er Descartes’ın Şüphe Argümanı ile Hume’un Kuşkucu Tavrı Arasındaki Fark Üzerine Bir Deneme | Aysun Gür Upanişadların Sosyal-Siyasi Temelleri | Alper İplikçi Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir? | Metin Bal Postmodern Dönemde Ahlaki Gerçeklik Teması Çerçevesinde Ölüm Sorunsalına Don DeLillocu Bir Kurgu: Beyaz Gürültü | Kubilay Saygılı Tarih | Tan Doğan