Sosyologca Sayı:13-14 2016 Kasım-Aralık Kitap İndir

Sosyologca Sayı:13-14 2016 Kasım-Aralık
Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • XXI. Yüzyıla Giriş: Küresel Düzenin ve Toplumsalın Birlikte Marjinalleşmesi Üzerine
Ertan Eğribel • Postmodern Çatışma ve Güvenlik İdeolojisi: Kıyamet Savaşları ve İslamofobi 
H. Bayram Kaçmazoğlu • Müslüm Kabadayı’nın Öykülerinde Sosyolojik Temalar 
Ertan Eğribel • Sosyoloji ve Sanat-Edebiyat İlişkisi Üzerine
Ufuk Özcan • Edebiyat-Siyaset İlişkisi Bakımından Türk Edebiyatında Yenileşme Eğilimlerine/ 
Akımlarına Anahatlarıyla Bir Bakış 
Hayati Tüfekçioğlu • Başlangıç Dönemi Türk Romanları Üzerine Bazı Gözlemler 
Mustafa Uluçay • Tarihsel ve Sosyolojik Gerçeklik Bağlamında  Nasreddin Hoca ve Fıkraları 
Nihan Yıldız • Osmanlı’nın Doğusundan Batı’nın Doğusuna Bakmak: Hindistanlı Alim Şibli 
Numani’nin Seyahatnamesinde Osmanlı- İngiliz-Hindistan İlişkileri Açısından Yenileşme ve
 Pan-İslamizm 
Nur Balcıoğlu • Halide Edip’in Fikir Dünyası ve Sinekli  Bakkal Romanında Oryantalizm 
Çetin Ali Aytaç • Yaban ve Ankara Romanlarının Gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in İlk Yılları 
Büşranur Rızai • Geleneksel Osmanlı Düzeninin Bozuluşu: Köyün Kamburu
Gizem Aslan • Edebiyatta Otorite, Baskı ve Kapatılma  Halleri: Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu 
Mehmet Aygün • Sağ-Muhafazakar-Milliyetçi Düşüncede Kültür-Medeniyet Tartışmaları ve 
Medeniyete Karşı Kültür Savunusu Üzerine 

Sosyologca Temmuz-Aralık 2014 / Sayı 8 Kitap İndir

Sosyologca Temmuz-Aralık 2014 / Sayı 8
Günümüzde bütün dünya 1960’larda ortaya çıkan yeni arayışların ve uygulamaların ters yüz edildiği ve inkara uğratıldığı muhafazakar, sığ, yeni bir dönemin içinden geçiyor. II. Dünya Savaşının yıkım ve karamsarlığından çıkışı temsil eden umut dolu 1960’lar, dünyanın birliği açısından çeşitli eğilimlerin bir arada yer aldığı, kesiştiği bir buluşma noktasıydı. Bu dönemde tartışmalarda öne çıkan aydınlar, öncü örgütlenmeler ve yayınlar konu ve içerik itibariyle toplumun geniş kesimlerince sahip çıkılan genel bir dünya görüşünü oluşturuyordu. Ancak 1960’ların umutlu, kimi zaman şövalyece ve romantik, sosyalizm, modernleşme, İslamiyet, sol-ulusçuluk, ATÜT açıklamaları ve arayışları sonuçsuz kalarak söndü. Sosyalist devrim, milli demokratik devrim, azgelişmişlik, emperyalizm, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük tartışmaları sosyalist ve kapitalist bloklar arası cepheleşme içinde yer almaya dönüşerek gerçek arayışlar olmaktan çıktı. Siyaset, Batı içi bloklar arası çekişmeye dayalı bir çerçeve içine sıkıştı. Arayışların sonuçsuz kalması, tükenmesi sadece tartışma konularını değil, geçmiş-bugün-gelecek arasındaki bütünlük ve süreklilik algısını da parçaladı. Bunun sonucunda reel belirsizlik ve darlaşma genel geçer hale geldi. Batı içi ikiliğin getirdiği sınırlılıkların eleştirisi daha geniş birlikteliklerin önünü açan genel bir tarih anlayışına dönüşme seçeneği olmaktan çıktı; verili gerçekliğin, gündelik yaşamın ve bugünün yüceltilmesine ve darlığına dönüştü. Yeni dönemde, 1960’lı yıllar boyunca öne çıkan arayışların ve tartışmaların yanılgılarına, açıklamaların geçersizliğine kanıtlar bulmak hiç de zor değildi. II. Dünya Savaşının getirdiği karamsar yenilgi psikolojisine geri dönüş artık sadece Batı için değil Doğu’yu da kapsayacak biçimde genişledi. Sovyetler Birliği’nin tasfiyesi ve ABD’nin dünya egemenliğinin pekişmesi liberalizmin zaferi olarak tanıtılarak bir “özgürleşme” imkanı olarak yüceltildi. XIX ve XX. yüzyılın toplumsal mücadelelerinin ve teorik birikiminin kesiştiği otorite-iktidar karşıtı 1960’lar yıkıcılığın ilk dalgasını oluşturmakla birlikte, geriye çekiliş safhasında yeni dünya düzeninin de önünü açtı. Küre-muhafazakarlaşmanın beraberinde getirdiği darlık ve taşralaşma ABD’nin kendi dünya egemenliğini küreselleştirdiği, Doğu ile ilişkilerindeki denetiminden şüphe duymadığı bir dönemde ortaya çıktı ve bütünsel dünya görüşlerini önemsiz kıldığı gibi bugünü, verili gerçekliği mutlaklaştıran teslimiyetçi kendiliğindenliği ve belirsizliği de yaygınlaştırıp küresel çapta, yaygın bir temsil krizine yol açtı..
Ertan Eğribel – Ufuk Özcan

Sosyologca Sayı:10 Haziran-Aralık 2015 Kitap İndir

Sosyologca Sayı:10 Haziran-Aralık 2015
Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları:  Türkiye Eksenli Yeni Küreselleşme
* Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Düzenin Yabancılaşması ve Küresel Barbarlık Çağına
Giriş: Devletsiz/Toplumsuz Toplumsallaşma, Teslimiyetçi Kendiliğindenlik ve Kaos Eleştirisi
* Ertan Eğribel • Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji: Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik ve Birikiminin Günümüz Açısından İmkan ve Değeri
* Oktay Taftalı • Bilen Özne ve Olası Bildirimin Yabancılaşması
* Sezgin Kızılçelik • Uygarlığı Batı Uygarlığına İndirgemenin Yanlışlığı
ya da Dünyayı Doğu Uygarlığı ve Batı Uygarlığı Çerçevesinde Tahlil Etmenin Gerekliliği Üzerine
* H. Bayram Kaçmazoğlu • AKP İktidarının 2007-2015 Dönemi Siyasi Politikalarına
İlişkin Bazı Değerlendirmeler: AKP İktidarının Cumhuriyet’in Kurucu İdeolojisiyle Çatışması
Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları
Ferid Kam • Hüviyet-i Milliye (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)
 
Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji
* Peter Kropotkin • Anarşizm (Çev. Ufuk Özcan) • 123
* Yıldız Akpolat • Geleneksel Toplumun Çözülmesi ve Töre/Etik Erozyonu Üzerine
 
* Oya Şenyurt • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Kemal Tahir’e İlişkin Bazı Belgeler
 
Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Yıkım/Barbarlık Çağı ve Düzenin Yabancılaşması:
Türkiye-Amerika Çatışması
* Ertan Eğribel • Küresel Barbarlık ve Yıkım Çağından Çıkış Koşulları: Küresel Düzenin Yabancılaşması ve Türkiye’nin
İmkanları
* Ufuk Özcan • Romancı ve Düşünür Olarak Kemal Tahir’in Günümüz Açısından Anlamı
* Can Semercioğlu • ABD Medyasında Erdoğan’a Dair Başyazılarda  Çerçeve Kayması: The New York Times ve The
Washington Post Örneği
 
Küresel Barbarlık Çağına Giriş-Düzenin Yabancılaşması:
Antici-Uyumsuzluk-İğreti Diyalog
* Umut Osmanlı – Sevde Kaya • Tarihe Dönemsel Bir Bakış ve Çalışmanın Yabancılaştırılmasına Bir Eleştiri
* Zehni Özmen • Bir Toplumsal Tip: Plaza “İ”nsanı
* İlker Aslan • Sanatın Şirketleşmesi: Yeni Dünyada Çağdaş Sanatın Durduğu Yer

Sosyologca Ocak – Haziran 2013 / Sayı 5 Kitap İndir

Sosyologca Ocak – Haziran 2013 / Sayı 5
Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küre-Muhafazakarlaşma
Ertan Eğribel,Ufuk Özcan • Küre-Muhafazakar Otoriterlik ve Köksüzlük: Gündelik İşler-Güçler, Denetim, Şiddet ve İğretilik
Ufuk Özcan • Doğu-Batı İlişkiler Dengesizliği İçinde
Muhafazakarlığın Dönüşümü: İki Yüz Yıllık Bir Muhasebe Girişimi
Oktay Taftalı • Çağdaş İnsanın Anayurdu Tanrısız Dünya
H. Bayram Kaçmazoğlu • Tutan-Tutmayan Devrimlerden Muhafazakar-Yeni Liberal Toplum Modeline

Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları
Tolga Ersoy • Baykan Sezer’in Vefatının 10. Yıldönümü Vesilesiyle Yapılan Anma Toplantısı
Filibeli Ahmed Hilmi • Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti (2)
Ali Öztürk • Sosyal Bilimlerde Kavram ve Olgu Modülasyonu Bağlamında Bir Tekno-Metodoloji Denemesi
Mehmet Aygün • Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları -4:

Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji
David Lyon • Gözetim Toplumu (Çev. Güneş Ayas)
Ali Esgin • Otoritenin Sosyolojisi: Otoriteye İtaatin ya da
Otorite Bağımlılığının Sosyolojik Anlamları

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küre Muhafazakar Otoriterlik
Ertan Eğribel • Batı Dünya Egemenliği Mutlaklaşırken Dünyanın Çözümde Birlik Eğiliminin Sonsuz Bir Biçimde
Parçalanması ve Darlaşması
Nadim Macit • Küresel Güç Denkleminde Din ve Diplomasi
Ertan Eğribel • Yeni Osmanlıcılık veya Küre-Muhafazakar İslamcılık Üzerine
Anıl Çeçen • Kapitalist Enternasyonal ve Kapitokrasi

Küre-Muhafazakar Gündelik Yaşam ve Kültür
Hülya Biçer • Küre-Muhafazakar Farklılaşma ve Uyum:
İstoç Ticaret Merkezi Sitesi ve Camileri
Oya Şenyurt • İzmit ve Çevresi I / Mimaride Modernleşme Yanılgıları

Sosyologca Sayı:11-12 Ekim 2016 Kitap İndir

Sosyologca Sayı:11-12 Ekim 2016
Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji, Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları konulu dosya konusuyla hazırlanan SOSYOLOGCA’nın bu sayısı, Türk sosyolojisi alanında önde gelen akademisyenlerin yazılarından oluşuyor.
Kendi alanında referans özelliği taşıyan dergi, bu sayısı ile de dünyada ve Türkiye’de sosyolojisinin sorunlarını tartışıyor.
 
Özet Bilgi:
Baykan Sezer:Türk Sosyolojisinin Önündeki Sorunlar
Ertan Eğribel-Ufuk Özcan:Türkiye’de Sosyoloji ve Türk Toplum Düşüncesi
Birikiminin Bütünlüğünü Sağlamanın Gereği
Ertan Eğribel: Düzenin Yabancılaşması ve Gündelik Yaşam
Fragmanları: Bönlüğün Öngörünüşlerive Sosyolojisi Üzerine
Ufuk Özcan:Küresel Egemenlik ve Güvenlik Politikası Kıskacında
Göç ve Mültecilik
Yıldız Akpolat:Bir Demodernize Bilinç Olarak Muhafazakâr-
Modernleşme
Güneş Ayas:Türkiye’de Müzik Sosyolojisi: Değişen Paradigmalar,
Kesişen Temalar
Mehmet Aygün:1990’lı Yıllar Türk Sineması Üzerine Bazı Tespitler
Lütfi Bergen:Nurettin Topçu’nun Sosyolojisi ve Sosyalizmi
Erkan Çav:Cahit Tanyol’un Düşünce Hayatı ve Türkiye
Sosyolojisindeki Yeri

Sosyologca Temmuz-Aralık 2013 / Sayı 6 Kitap İndir

Sosyologca Temmuz-Aralık 2013 / Sayı 6
Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları:

Küresel Kalpazanlık ve Mutlaklaştırılan Kimlikler-Ötekileştirme
Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Küresel Kalpazanlık: Küresel-Ortaçağ’a Geçiş Döneminde
Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmacanın Rolü
Ertan Eğribel • Küreselleşerek Yerli Olmanın Şaşkınlığı veya Kemal Tahir’i İşe Yaramaz Hale Getirmenin Hafifliği
H. Bayram Kaçmazoğlu • Muhafazakâr-Yeni Liberal Toplum Modelinden 1990’larda Post modern Toplum Modeline: Siyasal İslam’ın Yükselerek Egemen Yaşam Tarzına Dönüşme Süreci

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Kalpazanlık ve Gezi Ruhu

Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • Küre-Muhafazakar Otoriterliğe Karşı Yeni Dünyanın İlk Zaferi: Taksim Komününe Selam
Ertan Eğribel • Gezi Dersleri-I: Beşiktaş Fanatik Taraftarlığından Gezi Direnişi Taraftarlığına Çarşı Grubu
Ertan Eğribel • Gezi Dersleri-II: Küre-Muhafazakar Kalpazanlığın Eleştirisi Temelinde Gezi Ruhunun Açmazları ve İmkanı

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama:
Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmaca

Serdar Aydoğan • Küreselleşme ve Hayali Para Politikaları: Kalpazan
Amerikan Finans Oligarşisinin İşleyişi Açısından
Tüketimde Birlik ve Rakam Disiplini • 107
Can Semercioğlu • Gündelik Hayatın Post modernleşmesi: Geçmişin Anlatı
Olarak Tüketimi Bağlamında Gündelik Hayatın Yeniden
Üretilemeyişi
Ufuk Özcan • Gezi Direnişi Işığında Küre-Toplumsal Devrim Ya da
Barbarlık Çağı
Oktay Taftalı • Yitik Sınıfın İzinde

Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

Mihridin Arusi (Filibeli Ahmed Hilmi)Yirminci Asırda Âlem-i İslam ve Avrupa Siyaseti-3
Ufuk Özcan • Tarihsel Dayanakları Olan, Özgün Bir Sosyalizm
Perspektifinin İnşası Sorunu ve Kıvılcımlı
Ali Esgin • Sosyolojimizin Sosyolojisine Tarihsel Notlar: Türk Sosyolojisinde Temalar
Tolga Gürakar • Osmanlı ve İran’daki Tütün Rejisine Kolektif Eylem Ekseninde Tarihsel-Sosyolojik Bir Bakış
İlyas Sucu • Muhafazakârlık Kapitalizmin Neresinde?

Sosyologca Ocak-Haziran 2015 / Sayı 9 Kitap İndir

Sosyologca Ocak-Haziran 2015 / Sayı 9
Sosyologca ilk sayısından itibaren çeşitli konularda eleştirel, bazıları tarafından « kötümser » olarak tanımlanan bir dünya tablosu ortaya koydu. Bu anlamda hangi konuyu ele alırsak alalım kendimizi « sefaletin sosyolojisi » diyebileceğimiz, küresel olarak dayatılan, reel bir alan içine sıkışmış bulduk. Sosyologca’nın bu sayısında « Ahlakın Sefaleti-Sefaletin Ahlakı » başlığı altında küreselleşmenin belirli bir alandaki tezahürlerini ele alacağız. Gündelik yaşamı kuşatan çeşitli alanlarda sürekli olarak « aşağılanmış, aciz, mağdur sosyal tipler » üreten verili durumu ele alırken yaklaşımımızı kaderci, ahlakçı, kendiliğindenliğine teslim olmuş, soyut ve siyasi bir eleştiri olarak tanımlama aklımızdan bile geçmedi. Bu nedenle verili kötümserliği, düzenin sefaletini ve çeşitli sorunları ileriye dönük, bütünsel bir yeni dünya dengesi, küresel bir değişim imkanının bileşeni olarak gördük. Hem teori alanında hem de pratik bütünsellik /birlik bu bileşimin olağan bir verisiydi. Sorunlar karşısında ahlakçı-muhafazakar bir tutumla çözümsüz/ savunmada kalmak, sorunları aşamamaktan kaynaklanan çürümeden başka bir şey değildir. Bu nedenle günümüz sorunlarının çözümünü ve yönünü (soyut, muhafazakar düzeyde bir ahlaki eleştirinin ötesinde) Doğu-Batı çatışması görüşüne bağlı toplumsal değişme anlayışı çerçevesi içinde ele almaya çalıştık. Bu tavrımız bizleri fazla kötümser bulanlar tarafından bu sefer tam tersine fazla keskin ve siyasi olarak nitelenecek muhtemelen. Bugün uygarlık karşıtlığı ve kültürel-siyasal düzeyde uydu-yerelleşme ve yoksullaşma görüntüleri olarak ortaya çıkan toplumsal çözülme-çürüme kriz emaresi olarak yansıyan sorunların dışına çıkmak Doğu-Batı ilişkiler dengesi/dengesizliğini aşmaktan, en geniş düzeyde ileriye dönük bir toplumsal değişmeyi savunmaktan geçiyor. Eğer mevcut sorunlara tutsak kalmak istemiyorsak, çözümü savunuyorsak bu yönde bir değişmeyi savunmak kaçınılmazdır. Küresel eşitlik, adalet, barış, demokrasi, temsil vb sürekli sözü edilen ama içeriği boşalmış bir kalıba dönüşmüştür. Verili dünya düzeninin aşılması bütün bunları aşacak genişlikte bir çözümü zorunlu kılmaktadır. Günümüz sorunlarını sadece Türkiye’ye özgü bir durum olarak görmemek gerekir. Mevcut durum, benzer sorunların ağırlığı ve biçimi değişse bile, tüm dünyanın ortak, birlikte çözmesi gereken uygarlık sorununu yakıcı bir biçimde ortaya koymaktadır.