Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:16 Ekim 2017 Kitap İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:16 Ekim 2017
İNCELEME-ARAŞTIRMA
FATİH ALTUĞ
Hissiyatı Tercüme Etmek:
Fatma Fahrünnisa’nın “Dilharab” Romanında Tecrübe ve Duygulanımlar
 
SABAHATTİN ÇAĞIN
Ahmet Mithat Efendi’ye Karşı Halit Ziya Uşaklıgil
 
SABAHATTİN ÇAĞIN
Tokadîzade Şekip ve “Şule-i Edep” Dergisi
 
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
Feminist Anlatıbilim Üzerine
 
GÖKAY DURMUŞ
Leylâ Erbil’in “Tuhaf Bir Kadın” Romanında Mustafa Suphi Cinayetine Yönelik Yaklaşımının Postmodern Tarih Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 
RAMİS KARABULUT
Abbas Sayar’ın Romanlarında Halk Kültürü Unsurları
 
ÖZLEM NEMUTLU
“On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”nde Edebiyat-İktidar İlişkisi
 
BERNA AKYÜZ SİZGEN
“Leyla’nın Evi” Romanında Mekân Unsuru
 
EBRU ÖZLEM YILMAZ
Yusuf Atılgan’ın “Çıkılmayan” Adlı Hikâyesinde Karakterin Söylemi
 
FERDA ZAMBAK
Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Sokak:
Kentleşme Süreci Aralığında Hüzünlü ve Tedirgin Deneyimler
 
BELGELER
Reşat Nuri Güntekin’in Telif Hakları Hususunda Bir Raporu
Ömer Özcan
 
Abdülhak Hâmid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar
Abdullah Uçman
 
KİTAPLAR
Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi
Gülşah Sanin
 
Cinai Meseleler:
Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji
Taner Tunç

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:13 Nisan 2016 Kitap İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:13 Nisan 2016
SABAHATTİN ÇAĞIN
Bir Otosansür Örneği Olarak
“Bir Muhtıranın Son Yaprakları”
 
ŞERİFE ÇAĞIN
Halit Ziya’nın Beslendiği Güzel Sanatlar
 
H. HARİKA DURGUN
Ahmet Mithat Efendi’ye Göre
Çağdaşı Namık Kemal
 
İNCİ ENGİNÜN
“Güzel Elen” Çevirisi
 
ÖZGÜR İLDEŞ
Büyük Şiir mi Cins Şiir mi: Cemal Süreya’nın
Özgünlük Bağlamındaki Poetik Görüşleri Üzerine
 
ÖZLEM NEMUTLU
Ahmet Mithat Efendi ve Jean Jacques Rousseau
 
DMITRY PROHOROV-KOMILA TOPAL
İsmail Gaspıralı’nın İlk Yayın Faaliyetlerinin Örneği
Neşriyât-ı İsmailiye: Tercüman/Perevodçik
 
OKTAY YİVLİ
İkinci Yeni Şiirinde Tematik Kriz
                                                                         BELGELER                                                                        
 
Hüseyinzade Ali Turan’ın Bilinmeyen Bir Eseri:
“Timur’un Hayali Karşısında”
Gözde Güngör
 
Besim Atalay’ın Türk Dil Kurumu Hakkında Bir Raporu
Ömer Özcan
 
Fâik Âli’den Müşir Fuat Paşa’ya Bir Taziye Mektubu
Selahattin Çitçi
                                                                              KİTAPLAR                                                                      
 
Türk Düşünce Tarihine Bir Katkı:
Hareket Dergisi
Esra Dinçay
 
Türkçe Edebiyatta Varla Yok Arası
Bir Tür Fantastik Roman (1876-1960)
Hatice Aybay

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:12 Ekim 2015 Kitap İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:12 Ekim 2015
FATİH ALTUĞ-CANAN BALAN
“Kaybederim Kendimi Ben Filmin Gidişinde”:
Nâzım Hikmet’te Sinema İzleği
ADEM CAN
Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi
SİNAN ÇİTÇİ
Munis Fâik Ozansoy’un Yarım Kalmış Komedisi:
“Aşk ve Tesadüf” Oyunu
İNCİ ENGİNÜN
Ahmet Mithat’ın “Gazi Osman” Oyununa Dair Eleştirisi
MEHMET KARAKOÇ
“Çocuk ve Yuva” Dergisinin
Çocuk Edebiyatına Katkısına Dair
MURAT KOÇ
Tanpınar’ın Kaleminden Dede Efendi
HALEF NAS
Mizancı Murat ve İsmail Gaspıralı’nın
Telif ve Tercüme Eserlere Dair Eleştirel Yaklaşımları
CAFER ŞEN
Refik Halit Karay’ın “Gözyaşı” Öyküsünde
“Ya … Ya …” İmkânsız Zorunlu Seçim Mantığının İşleyişi
OKTAY YİVLİ
Öyküyü Göstergebilimle Okumak:
“Sonsuza Kalmak”
SÜHEYLA YÜKSEL
Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Duyguların
“Müşahhas Çehre” Olarak Tasviri
BELGELER
Metin And’dan Nahit Bilga’ya Bir Mektup
İnci Enginün
Ercümend Ekrem Talu’nun Bir Mektubu
Ömer Özcan
KİTAPLAR
Tanpınar’dan Notlar ve Düşündürdükleri
İnci Enginün
Bir Kalem İşçisinin Anatomisi:
Mahmut Yesari’nin Hayatı ve Hikâyeciliği
Fatih Alper Taşbaş
Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat
Taner Tunç

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:11 Nisan 2015 Kitap İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:11 Nisan 2015
ŞERİFE ÇAĞIN
Servet-i Fünûn Şiirinde Halit Ziya’nın Yeri
MURAT DEĞER
Sâmiha Ayverdi ve Azize Caferzade’nin
Tarihî Romanlarının Dil ve Üslup Özellikleri
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
“Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat” Romanında
Anlatıcının Konumu
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
“Kiralık Konak”ta Anlatıcı ve Karakterleştirme
HAYDAR ADİL MOHAMMED
Irak Türkmenlerinde “Kardaşlık” Dergisi
HALEF NAS
Şiir Sanatında “Soyutlama ve Einfühlung”
–Sezai Karakoç Örneği–
MUAMMER ÖZTÜRK
Ansiklopedist Bir Dergi: “Hafta”
NURULLAH ULUTAŞ
Türkçede Yeni İmkân Arayışları Ekseninde
İlhan Berk’te Dil Sapmaları
MEHMET YILMAZ
Verimli Çelişki: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünya Görüşü
Hakkında Yaşanan Münakaşalar
SEFA YÜCE
Görüş Mecmuası
BELGELER
Abdülhak Hâmit’ten Hayali Bir Söyleşi
–Sual ve Cevap Yahut Hata ve Savab–
İnci Enginün
Refî Cevad Ulunay’dan Rıza Tevfik’e Mektuplar
Abdullah Uçman
KİTAPLAR
Avrupa’da Bir Cevelan
İnci Enginün
Balkan Savaşı Şairi Esat Rıza Bey
ve Bütün Şiirleri
İnci Enginün
XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği
Münif Paşa
Ayşe Sandıkkaya Aşır
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Eserlerinde Resim
Taner Tunç
Hikâyenin Teori ve Tarihî Gelişimini Öykü Tadında
Okutan Eser: “Hikâye/Anlatım/Yorum”
M. Cem Öz
Kayıplarımız:
Cevat Heyet (1925-2014)
Yavuz Akpınar
 

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:9 Nisan 2014 Kitap İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:9 Nisan 2014
FAZIL GÖKÇEK
Ahmet Mithat Efendi’nin Bilinmeyen Bir Romanı
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
Deneysel Bir Günlük Romanı Örneği: “Suzan Defter”
SERAP ASLAN COBUTOĞLU
Bir Beslenme Kaynağı Olarak Çeviri: Fatma Aliye Hanım’ın “Meram” Tercümesi Örneği
YAHYA AYDIN
Türk Romanında Askerî Bürokrasi
CAFER GARİPER-YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN
Edebiyat Bilimine Teorik Katkı: Kubilay Aktulum’un Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
 
MURAT KACIROĞLU
Kemal Tahir’in “Sağırdere” ve “Körduman” İkilemesi Üzerine Oluşumsal-Yapısalcı Bir İnceleme
 
YILMAZ ÖZKAYA
Nesip Bey Yusufbeyli’nin Tercüman’daki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme
 
CEM ŞEMS TÜMER
Köy/Kent Ayrımında Ortak Paydalar Bulan İki Futbol Öyküsü “Kupa Maçı” ve “Hastalar”
BELGELER
Mektupları, Kartpostalları ve Bazı Belgelere Göre Hüseyinzade Ali Turan Bey’in Hayatı Hakkında Bilgiler
Yavuz Akpınar
 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Şahsiyetinin Yüceliğini Gösteren Bir Olay
Nail Tan
Mehmet Kaplan’dan İsmail Parlatır’a Mektuplar
İnci Enginün
 
Ölümünün 50. Yılında Rıza Tevfik’in Kalemiyle Halide Edib
Abdullah Uçman
 
Halide Edib Adıvar’ın Mark Twain Society Üyeliği
İnci Enginün
 
Türk Dil Kurumu Tarama Çalışmalarından Bir Safha: Abdülbaki Gölpınarlı’nın Bir Raporu
Ömer Özcan
KİTAPLAR
Anadolu Mecmuası
Esra Dinçay
Bir Muhalifin Edebî ve Sosyal Yazıları
Sabahattin Çağın
 
Bilge Ercilasun’un “Edebiyat Tarihi ve Tenkit”i Üzerine Bazı Düşünceler
Fatih Alper Taşbaş
Çocukluk ve Şiir/Zamanın ve Mekânın Ötesi
Sultan Sarı Gerçek
 
Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal Tahir
Ebru Özlem İncekar

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:15 Nisan 2017 Kitap İndir

Yeni Türk Edebiyatı Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi Sayı:15 Nisan 2017
BU SAYIDA
İNCELEME-ARAŞTIRMA
 
SABAHATTİN ÇAĞIN
Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler”i
 
ŞERİFE ÇAĞIN
Necip Fazıl’ın “Tekinsiz Ev”leri
 
BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
Kurmaca-Gerçek Ayrımı, Kurgusallık Teorileri
ve Tarihȋ Roman
 
HALEF NAS
“Servet-i Fünun” ve “Malumat” Arasında “Tenkit”
Etrafında Gelişen Bir Tartışma
 
ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU (MUSAYEV)
Mirza Fethali Ahundzade’nin
Mektuplarında Matbuat Meseleleri
 
FERDA ZAMBAK
Ahmet Hamdi Tanpınar’in Şiirlerinde Bekleyiş
ve Umut Kavramlarının İzdüşümleri
 
BELGELER
 
Abdülhâk Hâmid Tarhan Hakkında Bir Tez
Ömer Özcan
 
Orhan Seyfi Orhon’dan Rıza Tevfik’e İki Mektup
Abdullah Uçman
 
KİTAPLAR
 
Sabahattin Ali’nin Eserlerinin Kaynakları
Fikri Kula
 
Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat
Taner Tunç