Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin Kitap İndir

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin
• Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri
• Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar, Tanımlar ve Sınıflandırmalar
• Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Raporlama
• İlk Madde ve Malzeme Giderleri
• İşçilik Giderleri
• Genel Üretim Giderleri
• Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri
• Sipariş Maliyet Yöntemi
• Safha Maliyet Yöntemi
• Standart Maliyet Yöntemi
• Birleşik Üretimde Maliyetlerin Dağıtımı

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin Kitap İndir

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin
• Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri
• Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar, Tanımlar ve Sınıflandırmalar
• Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Raporlama
• İlk Madde ve Malzeme Giderleri
• İşçilik Giderleri
• Genel Üretim Giderleri
• Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri
• Sipariş Maliyet Yöntemi
• Safha Maliyet Yöntemi
• Standart Maliyet Yöntemi
• Birleşik Üretimde Maliyetlerin Dağıtımı

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Kitap İndir

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
Kitabın sekizinci baskısında, muhasebe standartlarında, mevzuatta özellikle bankacılık ve vergi yasalarında yapılan değişikliklere uyumlu düzeltme ve eklemeler yapılmış, konuyla ilişkin olduğu ölçüde Basel II uzlaşısı düzenlemelerine de yer verilmiştir. Ayrıca özellikle Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun düzenlenmelerine ve hazırlanmasını gerekli gördükleri “Özkaynaklar Değişim Tablosu”na da kitapta ayrı bir bölüm olarak yer verilmiştir.
Kitap, büyüklükleri birbirinden farklı on sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kredi analizinin amaçları, kredi analizinde dikkate alınacak etmenler, kredi analizinde yararlanılacak kaynaklar genel olarak açıklandıktan sonra; ikinci bölümde bilançoların analize uygun hale getirilmesi konusu üzerinde durulmuş; ayrıca bilançoların enflasyona göre düzeltilmesi bu bölüme eklenmiştir. Üçüncü bölüm gelir tablosunun ayrımı ve incelenmesine; dört, beş, altı ve yedinci bölümler, sırasıyla kâr dağıtım, fon akım, nakit akım ve özkaynak değişim tablolarının düzenlenmesine ayrılmıştır.
Kitabın en geniş bölümü olan sekizinci bölüm, kredi analizinde kullanılan teknikleri özellikle, oranlar analizini kapsamaktadır. IX’ncu bölüm proforma malî tablolar düzenlenmesine ayrılmıştır. X ve XI’nci bölümlerde kısa ve orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi açıklandıktan sonra, XII’nci bölümde de Değerlendirilmesi Özellik Gösteren Kredilere; bu bağlamda da tarım kredilerine, uluslararası ticaretin finansmanına yönelik kredilere, tüketici kredilerine, ipotek karşılığı konut kredileri ile müteahhit firmalara verilen kredilere yer verilmiştir.
XIII’ncü bölümde teminat türleri, riski azaltmaya yönelik biçimde açıklanmış; kredilerde risk göstergeleri kitabın XIV’ncü bölümü oluşturmuştur.
XV’nci bölümde kredi analiz raporlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra XVI’ncı bölümde bankalarca kredi isteklerinin ret nedenleri özetlenmiştir. Kredi yönetiminin bir parçası olarak “Sorunlu Kredilerin Çözüm Yolları”na XVII’nci bölümde yer verilmiştir. Kitap, kredi incelemesine ilişkin örneklerin açıklanması ile sona ermektedir.

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin Kitap İndir

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin
• Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri
• Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar, Tanımlar ve Sınıflandırmalar
• Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Raporlama
• İlk Madde ve Malzeme Giderleri
• İşçilik Giderleri
• Genel Üretim Giderleri
• Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri
• Sipariş Maliyet Yöntemi
• Safha Maliyet Yöntemi
• Standart Maliyet Yöntemi
• Birleşik Üretimde Maliyetlerin Dağıtımı

Etkili İletişim ve Duygusal Zeka Kitap İndir

Etkili İletişim ve Duygusal Zeka
Yaşamın olmazsa olmazıdır iletişim. Günümüzün en önemli kavramlarından birisidir. Çünkü çağımız iletişim çağıdır. Kişilerarası ilişkiler yüz yüze iletişimle sınırlı değildir. Gelişen ve değişen iletişim teknolojileri insanların her an diğer bireylerle iletişim halinde olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda iletişim sadece konuşmak değildir. Dinlemek, göz teması, el kol ve baş hareketleri de beden dili unsurları olarak ön plana çıkmaktadır. Hatta bazı durumlarda konuşmaktan yani sözden daha önemli bir hale gelebilmektedir. Bu doğrultuda kişinin iletişim esnasında beden hareketlerini kontrol edebilmesi ve söylediklerini destekleyici beden dili hareketlerine sahip olması iletişimin etkisini artırmaktadır. Etkili iletişim için bireyin sosyal becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Kişinin sosyal becerilerinin, motivasyonunun, empati yeteneğinin, kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varmasının ve duygularını idare edebilmesinin en önemli adımı duygusal zekasını kullanabilme yeteneğine sahip olmasıdır. İletişim kavramı ile birlikte değerlendirildiğinde sosyal zekâ olarak da ifade edilen duygusal zekâ kavramı, ilişkileri yürütebilmek açısından önemi her geçen gün artan bir kavram haline gelmektedir. Kişinin kendi duygularını anlaması, hayat kalitesini artıracak şekilde düzenlemesi, diğer kişileri anlaması ve onların duygu ve düşüncelerine saygı duyması için ön koşuldur. Bu anlayışı gösterebilme yeteneği de duygusal zekâ kabiliyetine bağlıdır. Dolayısıyla kişilerarası iletişimde duygusal zekânın önemini ortaya koymak açısından bu kavramı iletişimle birlikte ele almak ve detaylandırmak gerekmektedir.

Sağlık Coğrafyası Kitap İndir

Sağlık Coğrafyası
Bu kitap, insanlığın sağlığı ile ilgilenenlere, yol gösterici ve aydınlatıcı bilimsel bir kaynak niteliğinde hazırlanmıştır. Öte yandan kitabın, Türkiye üniversitelerinde, başta coğrafya bölümleri öğrencileri olmak üzere, sağlık coğrafyasına ilgi duyan tüm öğrencilere ve sağlık coğrafyası ile ilgilenen tüm okurlara faydalı olacağı umulmaktadır.

Sekreterlik Bilgisi Kitap İndir

Sekreterlik Bilgisi
Sekreterlik Bilgisi kitabının; bu alanda öğrenim gören Meslek Yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı öğrencileri ile halen kamu ve özel organizasyonlarının her kademesinde sekrstsrlik hizmetlerini yürütmekte olan sekreterlerin ve bu mesleği icra etmek isteyenlerin hizmetlerini sunarken daha başarılı, verimli olmalarına ve iş yaşamında uyumlu çalışmalarına katkı sağlayacağını düşünmekteyim.