Caliyetü’l-Ekdar Ve’s-Seyfü’l-Bettar Kitap İndir

Caliyetü’l-Ekdar Ve’s-Seyfü’l-Bettar
Mevlana Halid-i Bağdâdî hazretlerinin (kuddise sırruhû) şifa kaynağı eserlerinden biri olan Câliyetü’l-Ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr; Esmaü’l-Hüsna’yı, Bedir ashabının kıymetli isimlerini, çeşitli duaları ve salâvat-ı şeriferi içermektedir.
Câliyetü’l-Ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr, “kederleri gideren keskin kılıç” demektir. Bu eseri okumak maddi ve manevi dertlerimiz için bir şifa kaynağıdır. Çünkü Câliyetü’l- Ekdâr’ı okuyan biri duasına hem Mevlana Halid-i Bağdâdî hazretlerini (kuddise sırruhû) hem de esma-i hüsnâ ile Bedir ashabını vesile etmiş olur.
Bilal Aksoy’un tercüme ettiği eser yayına hazırlanırken daha faydalı olacağı düşünüldüğü
için Arapça metin ile çevirisi karşılıklı sayfalara konulmuştur.

Afrika Titanikleri Kitap İndir

Afrika Titanikleri
Eritre’den, Etiyopya’dan, Sudan’dan, Somali, Gana, Liberya ve talan edilmiş Afrika kıtasının dört bir yanından göçmenler… Simsarlar hepsini toplayıp, denize açılmaya elverişli olmayan gemilere bindiriyor ve denizin derinliklerine gönderiyorlar.
“Ani bir hastalık sonucu yolculardan iki kişi öldü. Yedinci güne kadar cesetleri güvertede kaldı. Yedinci günün akşamı motorun çalışacağına ve yardımın geleceğine dair ümitler kaybolunca onları suya attılar. Ertesi sabah cesetleri geminin etrafında yüzüyordu.

Fırtına bulutları bir kez daha gemiyi kuşatmış, dalgalar bir saat boyunca acımasızca geminin gövdesini dövmüştü. Yağmur durmadan, dinlenmeden yağıyordu. Delik tekrar açılmış, Maluk’un tüm çabasına rağmen sular şiddetle içeri dolmaya başlamıştı. Geminin batmasından dört gün önce yani on sekizinci günde yolcular birer birer açlık ve susuzluğun kurbanı olmaya başladılar. Güneşin batmasından sabahın alaca karanlığına kadar yirmi kişi can çekişip günün doğmasıyla birlikte de ruhlarını teslim ettiler.”
Ebubekir Hamit Kehhal: Eritreli hikâye yazarı. Libya’da ikamet ediyor. Uzun yıllar “Eritre Özgürlük Cephesi” üyesi olarak görev yaptı. Etiyopya ihtilâlına karşı özgürlük savaşına katıldı. İki hikâyesi var: “Silah Kokusu” ve “ Berkantiya: Bilge Kadının Toprağı”

Abdestin Sırları Kitap İndir

Abdestin Sırları
İbadet marifetin neticesi iken marifet ibadetin hem neticesi hem sebebidir. Tasavvufun din bilimleri arasında gerçekleştirmeye çalıştığı şey ibadet ile marifet ve ilahi sevgi arasındaki irtibatın gösterilmesi olduğu gibi bu sayede varmak istedikleri yer ‘bütüncül’ yani külli bir bilgi ve din anlayışıdır. İbnü’l-Arabî’nin kitabında yapmak istediği şey tam da budur; ibadet ile marifet ve marifet ile ilahi sevgi arasındaki ilişkiyi tespit etmek. Bunu idrak ettiği ölçüde insan âlemdeki varlık maksadını daha iyi anlayacaktır. Elinizdeki kitap İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’sinin üçüncü cildinde yer alan 30-34. Kısımlar ile 68. bölümü muhteva etmektedir. Bu bölümde İbnü’l-Arabî abdeste dair bütün hükümleri farklı mezheplerin görüşlerini dikkate alarak ortaya koyarken aynı zamanda bu hükümlerin hakiki anlamlarını ortaya koyar. Bu sayede abdest artık sadece bir organ temizliği değil, Mutlak Hakikat’i idrak ve varlığın derinliğini keşf edebilmek için gerekli zihinsel-ruhsal hazırlığın vesilesi olur.
 

Ziya-ül – Basar Kitap İndir

Ziya-ül – Basar
Allah “Cinleri ve insanları ancak buna ibadet etsinler diye yarattım” buyurmaktadır. Kulluğun nasıl olacağının kılavuzu ise kutsal kitaplar dolayısıyla en son din olan İslam’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.

Mana göze yetersiz olan bazı insanlara, bu dünyadan manevi alemi iğne deliğinden gösterseler her halde tamamıyla maneviyata yönelirler. Onun için Fudayl Bin Iyad “eğer bütün varlığıyla helalinden dünya bana yönelse üzerime bulaşacak pislikten kaçar gibi ondan kaçarım” demiştir.

Hayatı manevi açıdan pürüzsüz olan, maddi yönden ise pek çok güçlük ve üzüntülerle dolu olan, eserin yazarı İmam C. Suyuti bize ayet ve hadisler ışığında manevi alemden bir iğne değil, bir pencere açmaktadır.

Sema ve Alem / İbn Sina Felsefe Serisi – 8 Kitap İndir

Sema ve Alem / İbn Sina Felsefe Serisi – 8
Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sînâ’nın Sema ve Âlem başlığını taşıyan bu eseri, filozofun eş-Şifâ isimli felsefe ve bilimler ansiklopedisinin Doğa Bilimleri alanındaki ikinci kitabıdır. Bu kitabında filozof, dört unsurun (toprak, ateş, hava ve su) dışında beşinci yalın unsura sahip olan semavi cismin hareketini ele almaktadır. Buna göre bu beşinci yalın unsur, yalın olduğundan dolayı, doğal döngüsel harekette bulunmakta ve âlemin merkezi konumundaki yerin üstünde hareket etmektedir.
Sema ve Âlem’de İbn Sînâ, yerin durumu ve konumu, onun âlemin merkezi olup olmaması konusundaki tartışmalar, sabit ve durağan olup olmadığı meselesi gibi konuları incelemektedir. Yanı sıra, doğrusal ve dairesel hareket eden cisimler, Ay’ın ve yıldızların durumları, Ay tutulması gibi konulara incelemeye tabi tuttuğu diğer belli başlı konular arasında yer vermektedir. Aynı zamanda filozof, modern dönemlerde de fizik biliminin önemli konularından birisi olan cisimlerin “ağırlığı” ve “hafifliği” konusunu incelemektedir. Diğer kitaplarındaki üslubuna benzer şekilde filozof, bu kitabında da başka filozofların öğretilerini söz konusu ederek yer yer yanlış bulduğu görüşleri eleştirmekten geri durmamaktadır. Bunu yaparken Aristoteles’in görüşlerine de müracaat etmektedir. Elinizdeki eser, klasik doğa bilimine dair konuları felsefe/bilim tarihinin en önemli simalarından birisi olan İbn Sînâ’nın kalemi ve dahası filozofun kuşatıcı üslubuyla okuyucuya sunmaktadır