Hacı Bektaş Veli & Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden Kitap İndir

Hacı Bektaş Veli & Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden
Genel olarak Alevilik “yol bir, sürek bin bir” ya da “din türlü türlüdür, iman değişmez” gibi düsturlar üzerinden birlikte yaşama kültürünü öne çıkaran bir özellik taşımaktadır. Bu özelliği itibariyle Alevilik herhangi bir dinsel inancın bir başka dinsel inanç karşısında talileştirilmesine ya da ikincilleştirilmesine, bir dinsel inancın esas kabul edilip bir başkasının yalnızca zenginlik unsuru olarak yaşamasına izin veren, bir dinsel inancın var olabilmek için ancak hakim dinsel inançlar içinde anlamlandırılması ve tecrübe edilmesine göz yuman her türlü anlayışın karşısında yer alır.
Bu çalışma, Hacı Bektaş Veli ve Aleviliğe ilişkin olarak geliştirilmiş farklı perspektiflerin karşılaşmasına, karşılaştırılmasına ve tartışılmasına elveren disiplinlerarası bir platform oluşturmak ve ilgili platformda ortaya konan görüşleri belli ölçüler dahilinde derleyerek Hacı Bektaş Veli ve Alevilik üzerine çalışan tüm araştırmacıların kullanımına ve değerlendirmesine sunmak amacı taşımaktadır.
Elinizdeki kitap Doğumunun 800. Yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu’na sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

Katkıda Bulunanlar: İlhan Başgöz, Ahmet T. Karamustafa, Ahmet Yaşar Ocak, Ahmet Taşğın, Mustafa Güle, Mark Soileau, Vernon James Schubel, Nurten Kılıç-Schubel, Emel Kılıç, Ayşe Kayapınar, Levent Kayapınar, Caner Işık, İbrahim Bahadır, Dilek Soileau, Murat Yümlü, Işıl Tombul, Bedriye Poyraz, Murat Küçük, Frances Trix, Rumiana Margaritova, János Sipos, Namiq MusalI, İsmail Kaygusuz, Eva Csaki, Gani Pekşen, Ulaş Özdemir, Piri Er, Tuğba Tanyeri-Erdemir, Rabia Harmanşah, Robert Hayden, Haydar Ergülen, Ayhan Yalçınkaya

Türk Ninniler Hazinesi Kitap İndir

Türk Ninniler Hazinesi
Bir cemiyetin tekâmülünde, onun mâziden intikal eden bütün eser ve husûsiyetlerini tanıyabilmenin, değerlendirebilmenin rolü, herhâlde mühim olmalıdır. Başka bir ifâdeyle milletlerin karakterini, terakkî veyâ tereddîlerini, san’at eserlerinde, târihî seyri içinde, adım adım tâkib ve tesbit etmek mümkündür. Bu bakımdan biz, diğer milletler arasında, belki en başta gelen, zengin ve mütenevvî bir kültür ve san’at mîrâsına sâhip bulunmaktayız. Böyle olmakla berâber bu hazîneyi, henüz layıkıyla değerlendirebilmiş değiliz…
Mûsikî, tahayyül ve tefekkür âlemine açılan ilk kapı, umûmiyetle şâir ve bestekârı annelerimiz ve onların sevinçlerini, ümîd ve arzûlarını, yeis, keder ve ıztırablarını bir cüz’üdür. Anneler var oldukça, dünyâ beşiğinde çocuklar sallandıkça, mâzî eleğinden günümüze kadar süzülegelen ninnilerimiz, herhâlde, istikbâle intikal edecektir. Ne var ki hayat şartlarının, zevklerimizin sür’atle değişmiş ve değişmekte olması sebebiyle her türlü malzemenin bir an evvel tesbîti gerekmektedir…
(Önsöz’den)

Gökyüzü Mavi Kaldı Kitap İndir

Gökyüzü Mavi Kaldı
“Sabahattin Eyuboğlu binlerce yıl önceki Anadolu ile bugün arasındaki sanat köprüsünün derin bir anlayışla kurmasını bilmiştir. Yaşar Kemal’le halk edebiyatından bir demet yapmaya girişmesi işte bu anlayışın bir sonucudur… Sabahattin Eyoboğlu’nun anısına bundan güzel bir armağan olmaz.”

Azra Erhat

Maraşlı Aşık Behlül Ali Kitap İndir

Maraşlı Aşık Behlül Ali
Başlangıcı tarihin derinliklerine uzanan âşıklık geleneği yurdumuzun kimi bölgelerinde diğer yerlere göre daha canlı yaşatılmaktadır. Maraş ve Elbistan çevresi de bu geleneğin canlı biçimde yaşatıldığı bölgelerden biridir.

Temsilcilerine âşık, ozan, halk şairi, saz şairi gibi adlar verilen bu geleneğin yöredeki önemli temsilcilerinden biri de Behlül Ali’dir. Ancak bu güne kadar, âşık hakkında Türk halk edebiyatına ilişkin yazılı kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamakta, sadece yöreye ilişkin birkaç kitap ve ansiklopedide adından kısaca söz edilerek çok bilinen birkaç şiirine yer verilmektedir.

Bu eser, Elbistan yöresinin âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yeri olan Behlül Ali hakkında yapılan ilk derli toplu çalışmadır.

Eserde, Behlül Ali’nin hayatı yaşayan tanıklıklarla araştırılmış, sanatı, âşıklığı ve eserleri biçim ve içerik yönlerinden incelenmiş; âşığın elimizdeki tek eseri olan “Aşık Behlül ilen Güllü Fadime’nin Türküsü” adını verdiği elyazması şiir defterinde kayıtlı bulunan bütün şiirleri çeviri yazıyla günümüz Türkçesine aktarılmış; çeşitli kaynaklardan ve aşığın yaşayan çocukları ile yakın akrabalarından derlenen on şiiri de kitaba eklenmiştir. Ayrıca eserin sonunda özgün el yazması metin tıpkıbasım olarak verilmiştir.

Aşık Edebiyatı ve Taşpınarlı Halk Şairleri Kitap İndir

Aşık Edebiyatı ve Taşpınarlı Halk Şairleri
Ozan-baksı geleneği ile şekillenen ozan sanatına bağlı zengin bir sözlü edebiyatı bulunan Oğuz Türkleri Müslüman olunca bu köklü sanattan beslenen yeni konulara yönelir. Sosyal ve kültürel hayatta görülen bu gelişmeler sonucu dinî şiirler söyleyen/ yazan derviş şairler ile diğer konularda şiirler söyleyen ozanlar ortaya çıkar. Azerbaycan, Anadolu ve Rumeli sahalarındaki bu iki ayrı sanat geleneği, XVI. yüzyılda birleşerek âşık edebiyatını oluşturur. Âşık edebiyatı temsilcileri birincil sözlü kültür çağında yalnızca sözlü kültürden beslenirken, matbaa ve teknolojiyle tanışılan ikincil sözlü kültür çağında da hem yazılı kültürle hem de sözlü kültürle iç içe olur. Oğuz Türklerinin yaşadığı geniş bir coğrafyada bu edebiyatın temsilcilerine geçmişten günümüze kadar değişik adlar verildiği görülür. Türkiye’de, sözlü kültür geleneklerine bağlı olarak sanatını icra eden ozanlar, âşıklar, derviş şairler ile bu şairlerin yolunda gelenekli şiir yazan kişiler günümüzde genellikle halk şairi terimi altında toplanır. Elinizdeki kitapta, âşık edebiyatının kökenleri, oluşumu ve gelişimi, yüzyıllara göre âşık edebiyatı, âşık edebiyatı gelenekleri ve temsilcileri üzerine yapılan çalışmalar, Yozgat ve yöresinde halk şairliği gelenekleri anlatılmakta; âşık edebiyatı nazım biçimleri ve nazım türleri, halk şairlerinin geçirdikleri aşamalar ve halk şairlerine özgü gelenekler incelenmektedir. Sözlü edebiyat kaynaklı nazım biçimlerinden mani, koşma, semaî, destan ile yazılı edebiyat kaynaklı nazım biçimlerinden divanî, semaî, kalenderî, satranç, vezn-i aher, mesnevî hakkında bilgiler ve örnekler nazım biçimleri başlığı altında verilmektedir. Nazım şekillerine bağlı olarak oluşturulan güzelleme, taşlama, yiğitleme, ağıtlama, öğütleme, hikmetleme, âşıkname gibi nazım türleri de örneklerle açıklanmaktadır. Örneklerin Taşpınarlı halk şairlerinden seçilmesinde, Taşpınar’ın âşıklar yatağı olarak adlandırılmasının payı büyüktür. Ünü Türkiye sınırlarını aşanlarla birlikte ilk kez bu kitapta bilim dünyasına sunulan Taşpınarlı halk şairleri de bulunmaktadır. Bu sanatçıların özgeçmişleri ile şiirlerinden örneklere yer verilmesi de kitabın önemini arttırmaktadır. Âşık edebiyatı ve âşıklık geleneklerinin ana çizgileriyle ele alındığı bu kitaptaki konular, yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Kitap, halk bilimi alanında uzmanlaşanlarla, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri öncelikli olmak üzere, âşık edebiyatına ilgi duyan herkesin beklentilerine genel hatlarıyla karşılık vermeyi amaçlamaktadır. Akademik bir kaygı taşımakla birlikte, üniversite öğrencilerinin âşık edebiyatı derslerindeki gereksinimlerini karşılama düşüncesi de belirgindir.

Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir İnceleme Kitap İndir

Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir İnceleme
Türk dünyasının destan kahramanı Köroğlu’nun hayatı etrafında şekillenen olaylar, destan veya halk hikayesi formunda icra edilmektedir. Köroğlu anlatıları üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu eserde ise halk hikayesi geleneği içerisinde ‘kol’ terimiyle yaşatılan, Köroğlu anlatılarından ‘Bolu Beyi Kolu’ ele alınmıştır.

Araştırma malzemesini Türkiye’den yedi, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gürcistan’dan birer eş metin oluşturmaktadır. Anlatmaların nesir kısımları olay örgüsü, zaman, mekan, şahıs kadrosu, bakış açısı, dil ve üslup manzum kısımları ise muhteva ve şekil özellikleri bakımından tahlil edilmiştir.

Türk Halk Masalları Kitap İndir

Türk Halk Masalları
Hikâye türünün en eski örneklerinden sayılan Halk Masalları, destandan modern hikâyeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Başka bir deyişle Türk edebiyatı türlerinin içinde 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan, genellikle âşıklar tarafından anlatılarak nesilden nesile aktarılan, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikâyelerdir.

Selami Münir Yurdatap’ın özenle seçerek kaleme aldığı bu masalları okurken aşkın masumiyetini, kutsallığını bir kez daha hissedecek, böyle aşklara özleminiz bir kez daha artacaktır. Bu Halk Masallarından bazıları şöyledir:

Elif ile Mahmut
Dertli Hasan ile Nazlıhan
Âşık Garip
Derdiyok ile Zülfüsiyah
Arzu ile Kanber
Gül ile Sitemkâr
Leyla ile Mecnun
Ferhat ile Şirin
Yusuf ile Züleyha

Türk Bilmeceler Hazinesi Kitap İndir

Türk Bilmeceler Hazinesi
Edebî mahsûllerimizin her bir nev’i, başlıbaşına bir hazinedir. Bu kitap, (Türk Bilmeceler Hazînesi) adını taşımakla birlikte o, deryâdan bir kova su, kova değil damla, damla değil bir zerre mesâbesindedir. Mâmafih damla deryâya nişan, kesrette vahdetin sırrı nihan, gülyağında gülistan ayân olduğu gibi, küçük ve büyük bütün okuycularımız bu yaprakları hatâ ve kusûr dikenlerini mâzûr görerek okurlarsa ondan bir lezzet bulur, yer yer bir hikmet kokusu alırlar ümîdindeyiz.
Türk Bilmeceler Hazînesi, muhterem üstâd Ali İhsan Yurd Bey’in devamlı telkîn ve teşvikleriyle vucûd bulmuş, onun himmetiyle bu kitabın neşri mümkün olmuştur. Bu itibârla eser, onundur dersek mübâlâğa edilmiş sayılmaz.
(Önsöz’den)

Pir Sultan Abdal Kitap İndir

Pir Sultan Abdal
Büyük Ozanlar / Büyük Yazarlar dizisinden 2. kitap. Bu dizideki kitaplar, yazınımıza değişik türlerde ürün vermiş pek çok ozanın, yazarın yaşamıyla sanatına ilişkin bilgileri, yapıtlarından seçmeleri içeriyor. Öncelikle öğretmen ve öğrenciler için birer kaynak olacak bu yapıtlar, bütün yazın meraklılarına da sesleniyor. İnancıyla yaşamını, sanatını birleştiren, bu uğurda bütün baskılara karşın ödün vermeyen, sonunda da bu yüzden idam olunduğu söylenen halk ozanı Pir Sultan’ın en güzel şiirlerinden seçmeler sunuyor.