Öğretim Denetimi & Uygulama Araçları ve Kavramlar Kitap İndir

Öğretim Denetimi & Uygulama Araçları ve Kavramlar
Potansiyel yöneticiler ve öğretim denetimi ve değerlendirme lisansüstü dersleri için lüzumlu bu kitap, öğretmen etkililiğini geliştirmek için gerekli olan hem bilgi hem de uygulama araçlarını sağlamaktadır. Ortaöğretim öncesi (preK-12) okullarda öğretim denetimine temel oluşturan, Dr. Zepeda’nın üçüncü baskısını yapan bu önemli kitabı şunları içermektedir:
• Denetmenlere, öğretmenlerle başarılı biçimde çalışmalarına yardımcı olmak için güncel araştırma ve stratejileri,
• Gerçekçi durum çalışmaları (case study), sınıf örnekleri ve alan deneyimlerini,
• Yansıtıcı uyaranları, faydacı ipuçlarını ve önerilen etkinlikleri. 
Sınıf gözlemleri, gözlem öncesi görüşmeler ve gözlem sonrası görüşmeler için kapsayıcı araçlar sunan bu kitap, profesörler ve öğretim denetimi öğrencileri için değerli bir kaynaktır.

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve Toplum Kitap İndir

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve Toplum
Çağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmelerin hızlı bir şekilde cereyan ettiği ve toplumların bu değişmelerden aşırı derecede etkilendiği bir süreci yaşamaktadır. Ancak bu değişmelerin toplumları refaha götürecek, hayat standartlarını yükseltecek ilerlemeler olarak zuhur etmesi gerekmektedir. Toplumların sağlıklı olarak gelişmeleri her yönüyle nitelikli olarak yetiştirdikleri bireylere bağlıdır. Bu da günümüzde eğitimin önemini bir kat daha artırmıştır. Bugün hemen hemen bütün toplumların problemi, bu değişmelerin aracı olarak eğitimin nasıl organize edileceğidir. Bu hususta, özellikle istenen insan tipinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planların, programların hazırlanması ve uygulamaya koyulması büyük önem arz etmektedir. Temel toplumsal kurumlar – aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset – geçmişte ve
günümüzde toplumsal hayatı sürdüren fertlerin ihtiyaçlarını gidermek için var olmuşlardır. Her toplumda temel evrensel sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan bu kurumların işleyiş biçimleri kültürden kültüre çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik kültürün eğitimi, eğitimin de kültürü şekillendirmesinin tabii bir sonucudur. Bu nedenle toplumda meydana gelen her türlü değişme ve gelişmeler bütün sistemleri etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Eğitimin sosyal temelleri alanına dayalı olarak hazırlanmaya özen gösterilen bu eser, akademik ve popüler sahada çalışmalar yapacak araştırmacılara katkı sağlayacak bir özelliğe sahiptir. Eserin elden geldiğince öğretici olmasına ve konuların anlaşılır bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır. Yapılacak eleştiriler, kitabın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Resmi İdeoloji Sahnede & Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi Kitap İndir

Resmi İdeoloji Sahnede & Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi
ERTUĞRUL: Padişah denilen bir adam varmış. Sarayı varmış, hiç bu saraydan dışarı çıkmazmış, millete yüzünü göstermezmiş. Bütün memleketi sanki bu saraymış. Sonra bir gün düşmanlar memleketi basmışlar. Padişah da sarayını kurtarmak için memleketi yabancılara satmak istemiş. Millet buna kızmış.
Gazi babamız milletin başına geçmiş, düşmanları bir güzel pataklamış,
memleketten kovmuş.(29 Birinci Teşrin oyunundan)Resmî İdeoloji Sahnede, Kemalizmin modern ulus-devlet inşa sürecinde yürüttüğü milliyetçi-medeniyetçi politikaları ve bunların temel vurguları olan eğitim, köycülük, kalkınma, “şanlı tarih”ten çıkarılacak dersler, çeşitli kılıklara bürünmüş iç ve dış “düşmanlar”, Osmanlı’dan devralınan mirasın kötülüğü, lider kültü, orduya güven, Cumhuriyet için fedakârlık gibi konuları içeren oyunların eklemlendiği ve ürettiği söyleme yakından bakıyor. Tiyatronun gerek kendi içeriğinin şekillenmesinde gerek insanları şekillendirmesinde resmî ideolojinin yerini ortaya koyuyor. Halkı “eğitme”, “doğru yola” sevk etme, Kemalist ilkeleri yerleştirme konusunda başlı başına bir “talim-terbiye kurumu” olan Halkevleri tarafından oynanmaları amacıyla yazılan/yazdırılan mektep temsilleri, köy oyunları, 10. Yıl Kutlamaları oyunları, Türk Tarih Tezi’yle ilgili oyunlar, bu aracın kilit rolünü gözler önüne seriyor.
1930’lu yıllarda yazılan oyunlar üzerinden hâkim ideolojinin nasıl bir
söylem üretip bunları hangi unsurlar üzerine inşa ettiği sorularına bakan,
propaganda için kullanılan sanatın arka planını ele alan bir çalışma…
“Halkevi sahnelerinde yalnız milli tezleri müdafaa eden piyesler temsil
edilir. Bizim mevzularımız, umumi Türk tarihi ile milli mücadelenin her biri
bir millete ebediyen şeref ve iftihar sermayesi olabilecek sayısız safhaları,
Türk’ün güzel ahlâkı, yüksek faziletleri, Türk ruhundaki maddi manevi sonsuz kudretler gibi membalardan alacaktır.”

Türk Ocakları (1912-1931) & İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği Kitap İndir

Türk Ocakları (1912-1931) & İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği
Türk Ocaklarının 1912’deki kuruluşundan 1931’deki kapatılışına kadar değişen anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma. İlk dönemlerin hars milliyetçiliği ve Ocak çevresinde geliştirilen Turancılık siyaseti, Cumhuriyet döneminde yeniden örgütlenen Türk Ocakları’ın parti ve devlet ideolojisiyle bütünleşmesi kapatılmaya doğru akan süreçte Halkevleri, yeni Tarih Tezi Dil Teorisi.

Türk Ocakları (1912-1931) & İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği Kitap İndir

Türk Ocakları (1912-1931) & İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği
Türk Ocaklarının 1912’deki kuruluşundan 1931’deki kapatılışına kadar değişen anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma. İlk dönemlerin hars milliyetçiliği ve Ocak çevresinde geliştirilen Turancılık siyaseti, Cumhuriyet döneminde yeniden örgütlenen Türk Ocakları’ın parti ve devlet ideolojisiyle bütünleşmesi kapatılmaya doğru akan süreçte Halkevleri, yeni Tarih Tezi Dil Teorisi.

Nizamiyye Medresesi Kitap İndir

Nizamiyye Medresesi
Bilindiği gibi İslam eğitim tarihinde medrese, bugünkü anlamıya üniversite, deyince ilk akla gelen müessese 1067’de ünlü devlet adamı olan Nizamülmülk tarafından Bağdat’ta kurulan ve yaklaşık 250 sene hizmet veren Nizamiyye Medresesi’dir. Nizamiyye Medresesi’nin İslam eğitim ve kültür tarihinde şüphesiz çok önemli bir yeri vardır.

Sınıf Yönetimi (Edit. Seyithan Demirdağ) Kitap İndir

Sınıf Yönetimi (Edit. Seyithan Demirdağ)
Öğretmenler, mesleklerini sınıf denilen ortamlarda icra etmektedirler. Öğretmenlerin öğretim sürecinde önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu rol ve sorumlulukların ne şekilde yerine getirildiği, öğretmenin etkililiğini belirleyebilmektedir. Etkililiği belirleyebilen en önemli unsurlardan biri de öğretmenlerin sınıf yönetimindeki başarı durumlarıdır.

Sınıf yönetimi, öğrencilerin öğretim programlarında belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için kuralların belirlenmesi, uygulanması ve davranışların denetlenerek olumlu bir öğrenme iklimi oluşturulması süreciyle yakından ilgilidir. Sınıf yönetimi sonucunda olumsuz öğrenci davranışlarının, karar verme ve sorun çözme teknikleri kullanılarak çözülmesi amaçlanır. 

Bu kitapta, sınıf yönetimi dersinin kapsamında yer alan bölümler, teorik açıdan ele alınmış ve ayrıca bu bölümlerin kapsadığı konularla ilgili örnek olaylara da yer verilerek bölümlerin daha zengin bir içeriğe kavuşması sağlanmıştır. Kitabın öğretmen adaylarına, öğretmen yetiştiren alanlardaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, öğretmenlere ve okul yöneticilerine katkı sağlaması hedeflenmiştir.