Uluslararası Finansman Kitap İndir

Uluslararası Finansman
Uluslararası Finansman
Finansal Sistem
Döviz Kuru Politikası
Döviz Piyasası
Türev Piyasalar (vadeli İşlem Piyasaları)
Sermaye Piyasası
Leasing
Factorıng
Forfaıtıng
Exımbank Kredileri
Uluslar Arası Bankacılık
İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri
Okuma Parçaları

Performansa Dayalı Bütçe ve Türkiye Uygulaması Kitap İndir

Performansa Dayalı Bütçe ve Türkiye Uygulaması
Bütçe sisteminin gelişimi; Klasik Bütçe, Performans Bütçe, Program Bütçe, Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi, Sıfır Esaslı Bütçe ve nihayet Performansa Dayalı Bütçe(PDB) şeklinde gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle kaynakların en etkin kullanılmasını gerektirecek şekilde biçimlendiren bütçe sistemi PDB’dir.

Çalışmamızda bütçenin kavramsal incelemesinden sonra, PDB’nin dünyada ve ülkemizdeki durumu incelenecektir. Son olarak kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde biçimlendirilen PDB’nin ülkemiz uygulamasının bunu ne kadar gerçekleştirebildiği ve aksayan yönlerinin ne olduğu ve bunlarla nasıl baş edilebileceğine ilişkin öneriler geliştirilecektir.

Fiyatlandırma ve Gelir Optimizasyonu Kitap İndir

Fiyatlandırma ve Gelir Optimizasyonu
Bu kitap fiyatlandırma ve gelir optimizasyonu ile ilgili uygulama, teori ve kavramlara anlaşılır bir
şekilde giriş yapan ilk kaynaktır. İlk olarak ticari havayolları endüstrisinde başarılı olan “Hâsılat
Yönetimi”nden, kalıcı indirim yönetimi ve dinamik fiyatlandırmanın daha güncel başarılarına değin, matematiksel analiz fiyatlandırma optimizasyonu için uygulanması birçok farklı endüstride önemli
hale gelmiştir. Fakat fiyatlandırma ve gelir optimizasyonu karmaşık matematiksel tekniklerin kullanımı içerdiği için ve çoğu öğrenci ve tipik yöneticiler bu konuya eğilmemişlerdir.

Yazarın Columbia ve Stanford Üniversiteleri İşletme Bölümlerinde verdiği MBA derslerinde
Başarıları kanıtlanmış metotlarıyla beraber, bu kitap fiyatlandırma ve gelir optimizasyonunun temel
Kavramlarını MBA. Yüksek lisans ve ileri lisans öğrencilerinin kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde
sunulmaktadır. Bununla beraber, yöneticiler fiyatlandırma ve gelir optimizasyonunun pratik uygulamalarını bu kitapta bulacaklardır.

Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri Kitap İndir

Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri
Türev Ürünler ve Finansal Risklere Karşı Korunma Prensipleri
Türev Ürün Fiyatlama Prensipleri
Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama Matematiği
Black-Scholes Modeli
Faiz Üzerine Yazılmış Opsiyonlar ve Fiyatlaması
Sürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik Çözüm
Kısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eğrisi İlişkisi
Forward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)
Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy Modeli
Binom Piyasa Modeli ve Nümerik Örnekler
Monte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon Fiyatlama
Martengal Yaklaşımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaşımı ile Fiyatlama
Faiz Haddine İlişkin Matematiksel Tanımlar ve Modelleme
Stokastik Süreçler
Geometrik Brown Hareketi
ITO Teoremi
Arbitraj Teorisine Dayalı Fiyatlama
Avrupa Tipi ve Amerikan Vanilya Opsiyonlar
FX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine Opsiyon
Hassasiyetler (GREEK)
Matlab Kodları

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi Kitap İndir

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi
• Tekdüzen Hesap Planı Ve Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış
• Finansal Tablolara Genel Bakış Ve Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Esaslar
• Finansal Raporlama Açısından Finansal Tablolar
• Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler
• Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Sunulması

Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler Kitap İndir

Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler
Günümüzün tasarruf-yatırım ilişkilerinde, bu ilişkilerin ortamı olarak Sermaye Piyasasının, ilişkilerin değişim değerini ifade eden Menkul Kıymetlerin kritik önemi, hem akademik düzeyde hem de ekonomik tercih ve kararlarıyla bireyler alanında giderek ağırlıklanmaktadır. Konunun boyutları itibariyle, ana başlıkları pek az değişirken ayrıntılarda, özellikle ayrıştırılması ve gösterimi gereken yenilikler belirleyici olmaktadır.

Öncelikle “Yeni Finansal Mimari” yaklaşımıyla başlayan güncelleme, çalışmanın ana doğrultusu korunmaya özen gösterilerek, “Türev Araçlar” ve “Portföy Yönetimi” kısımlarda genişletilmiş, ayrıca çalışmaya yeni eklenen “Davranışsal Finans” ve “Riske Maruz Değer” bölüm ve boyutlarıyla öngörülen hacim ve niteliğe ulaştırılmıştır.