Veysel Karani ve Üveysilik Kitap İndir

Veysel Karani ve Üveysilik
Türkler tarafından da tarih boyunca fevkalade bir ilgi ile sevilip benimsenen Veysel Karani hakkında yüzlerce menkıbe ve hikaye anlatılmaktadır. Öyle ki onun tarihi şahsiyeti bu menkıbeler arasında kaybolmuş gibidir. Elinizdeki eser ilk defa temel kaynaklara inerek Veysel Karani’nin tarihi şahsiyetini ve İslam Türk tasavvufundaki gerçek yerini tesbit etmeye çalışmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde Üveysilik üzerinde durulmuştur.

Tefsirde Heterodoksi & Kadiyanilik ve Kur’an Kitap İndir

Tefsirde Heterodoksi & Kadiyanilik ve Kur’an
Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim tarih boyunca birbirinden çok farklı anlayışlara göre yorumlanmıştır. İslam ilim ve kültür tarihindeki büyük geleneğe aykırı tefsir ve te’vil anlayışları Müslümanların sevad-ı azamınca heterodoks (Ehl-i bidat) olarak tanımlanmıştır. Son dönemde ortaya çıkan Kadiyanilik (Ahmedilik) de bu tanım kapsamında konumlandırılmıştır. İşte bu kitap özellikle Ehl-i Sünnet camiasında heretik bir dini ve siyasi hareket olarak görülen Kadiyaniliğin Kur’an ve yorum anlayışını bu hareketin Lahor kolunun öncüsü olan Mevlana Muhammed Ali’nin The Holy Qur’an with English Translation and Commentary adlı eseri -ki bu eser Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı adlı meal-tefsirinin de ana kaynaklarından biridir- bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Gayb’ın Dili Kitap İndir

Gayb’ın Dili
Tasavvufa ait bütün eserler, gönülleri ferahlandırır. Zâten bu sebepledir ki, Şeyh-ül Ekber Muhyiddîn ibn’ül Arabî (r.a) şöyle buyurmuşlardır:

Öyle zaman gelecektir ki, hasbel icâb ve zaman zâhir olamayan mü’minler, bu gibi tasavvufî eserleri okuyarak, ALLAH’ın sevdiklerinden olabileceklerdir.
Eserin basıldığı yer hakkında, ise eserin aslında şu bilgiler verilmektedir:

İşbu eser İsâ Matbaasında, Halep kapısında, Mısır’da basılmıştır.

İşte elinizde bulunan bu kıymetli eser de Arapça olan eserin Arapça’dan Türkçe’ye Seyyid Hüseyin Fevzi Bey tarafından tercüme edilmesi ile hazırlanmıştır.

Eser’in ilk basımında sadeleştirilmesi A. Kadîrî ve B. Uluçınar yapmışlardır.

Yayınevimiz nâçizâne olarak sahasında çok kıymetli olan bu eseri, yeniden tertib ettirerek ayrıca eser’in içersine KADİRÎ EVRÂDINI ve Gavsü’l-Âzâm’ın müridlerine tavsiyeleri olan hikmetli sözlerini EY OĞUL!’u ayrı bölüm halinde alarak siz kıymetli okurlarımıza sunmaktan Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükran duymaktadır.

Mevlana ve Mevlevilik Kitap İndir

Mevlana ve Mevlevilik
Asıl adı Celaleddin Rumi olan Mevlâna, Horasan’ın Belh kentinde 1207’de doğmuştur. Halk arasında çok sevilen bir bilgin olan babası Mehmet Bahaeddin Veled’le birlikte 1228 yılında Anadolu’ya göçmüş ve Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’ya yerleşmiştir. Babasının ölümünden sonra, onun yerine ders vermeye başlamış, düşünür ve sufi Şems-i Tebrizi’yi tanıyana kadar da bu görevini sürdürmüştür. İşte bu tanışma, onun tasavvuf “ocağına” girişine neden olmuştur.Özünü Kuran’dan ve hadislerden alan tasavvufu bir yaşama felsefesi olarak benimsemiş, genel anlamda, bilgece bir bakış açısı geliştirmiştir. Mevlâna, bu alanda filizlenip boy veren düşünce ve yorumlarını “Mesnevi”sinde anlatır. 25.618 beyit ve altı ciltten oluşan bu eser, Mevlâna’nın tasavvuf anlayışını en iyi anlatan yapıtıdır.Mevlâna, “varlık birliği demek olan “vahdeti vücut” anlayışının savunucusudur. Bu anlayışa göre, var olan her şeyin kaynağında Tanrı vardır ve her şey Tanrı’nın varlığından ibarettir.Mevlâna bir tarikat kurucusu olmamakla birlikte, koyduğu ilkelerden ve İslam dinine getirdiği yorumlardan Mevlevi tarikatı doğmuştur. Mevlevilik, 1273’te Mevlâna’nın Konya’da ölümünden sonra tarikat niteliği kazanarak büyük ilgi görmüş, Doğu ve Batı dünyasında da tanınmıştır. Mevlevilik, özünde insanlığı, kardeşliği, hangi inanç ve kökenden olursa olsun birlikte yürütülecek bir umudu vurgular. Mevlana bunu şöyle anlatır: “Yine gel, yine gel / Her kim olursan ol, yine gel / İster kâfir ol, ister mecusi, ister putperest / İster yüz kerre bozmuş ol tövbeni / Umutsuzluk kapısı değil bu kapı / Nasılsan öyle gel.””Mevlâna’nın Yaşamı”, “Mevlevilik”, “Mesnevi’den Bölümler”den oluşan bu kitapta, bir ney sesiyle Tanrı sırlarını ifşa eden ve gerçek perdesini sıyırarak insanoğluna kutsal yolu gösteren büyük bir mürşit olarak görürüz Mevlâna’yı. O aşk tufanlarını anlatır, ilahi aşkı terennüm eder, dinin inceliklerine vakıftır, bilgin bir İslam hatibidir, tasavvufun insanı ulaştırdığı “kat”ları birer birer açıklar, insanı kemale ulaştıran temkinli, ama olgun bir “sufi”dir.Aksoy Yayıncılık’tan çıkan “Mevlâna ve Mevlevilik” ilahi bir sohbettir ve bu “gönül dili” yalnızca Mevlâna’ya özgüdür. Mehmet Önder’in kaleme aldığı bu kitap, benzerlerinden farklı olarak uzun ve derin bir araştırmanın ürünüdür. Mevlâna ve Mevleviliğin ruhunu en içten yansıtan kitaptır.Çünkü, Mevlâna’yı ve Mevleviliği bilmek demek, bir anlamda yaşamın manasını “çözmek” demektir. Çünkü Mevlâna’nın eserleri, yazıldığı tarihten günümüze kadar, dünyanın her yerinde ilgi gören kitaplar arasındadır; çeşitli dillere çevrilmiş, açıklamaları ve seçmeleri yapılmıştır. Birçok tanınmış fikir adamı, şair ve yazar onun eserlerinden “maya” almıştır.

Sünnetin Ruhunu Anlamak Kitap İndir

Sünnetin Ruhunu Anlamak
Sünnet Anlayışı Nasıl Şekillendi? İsmiyle yayınladığımız üç kitapta geniş bir şekilde ele aldığımız gibi,sünnet anlayışo,”şekil” ağırlıklı olarak oluştu.Oysa sünnetin bizler için faydalı olan kısmı,şekil değil ruhtur.Sünnetin ruhunun iyi kavranmasının bizler için son derece faydalı olduğunu düşündüğümüzden,bu kitabı mutlaka okumanız gerektiğine inanıyoruz.

Sünnet Bize Nasıl Ulaştı? Kitap İndir

Sünnet Bize Nasıl Ulaştı?
Kuran sünnete nasıl önem veriyor? Resulullah sünnete nasıl önem veriyor? Sünnet’i nakledenlere güvenilmez mi? Ebu Hüreyye (r.a.) hadis mi uydurdu? Ebu Hüreyye (r.a.) niçin çok hadis rivayet etti? hadisler ne zaman yazıldı? Yaşar Nuri Öztürk’ün “hadis 200 sene sonra yazıldı” iddiası doğru mu? İlk hadis kitaplarını hazırlayanlar kimler? Altı hadis kitabı ne zaman hazırlandı? Sünnet ve hadis inkarcılarının iddialarını yerle bir eden bu kitabı mutlaka okumalısınız..

Tarihte ve Günümüzde Mehdilik Kitap İndir

Tarihte ve Günümüzde Mehdilik
Mehdîliğin bir inanç olarak kabul edilmesi ve aksinin düşünülmemesi için, Kur’ân ya da Mütevâtir Sünnette, yoruma yer bırakmayacak derecede açık bir ifadenin bulunması gerkmektedir. Mehdîlik hakkında ileri sürülen delillerin bu şartları taşımadığından kuşku yoktur. Söz konusu delillerin delâleti zaten problemli olduğu gibi, sübûtu da kesin değildir. Bu nedenle Mehdîliğin bir inanç olarak dayatılması, hiçbir şekilde doğru değildir. Birbirlerini ilzâm etmemek kaydıyla müminlerden dileyen inanır, dileyen inanmaz; her ikisinin itikâdî açıdan durumu eşittir.

Bu kadar önemli ve belirgin bir beklenti olarak ortaya konulan bir hususun, Kur’ân ve Sünnette hiçbir tevil ve tefsire yer bırakmayacak derecede açık bir şekilde yer almamış olması manidardır. Sadece bu husus mehdîlik hakkında ileri sürülecek şüpheleri haklı çıkarmak için yeterlidir. Ancak her şeye rağmen mehdîlik ve benzeri bir kurtarıcı fikrine dair inançlar, insanlık tarihi boyunca hep var olmuş, bundan sonra da var olacaktır. İnsanlarda iyilik duygusu ve bu duygunun beslediği iyiliğe erme ideali, bunu sürekli canlı tutacaktır. Bu bir problem olmadığı gibi, bunda şaşılacak bir durum da yoktur.

Mehdi inancının, bu inanca sahip olanları kısmen de olsa rahatlatarak hayata bağladığı doğru olmakla beraber, bu inancın bir takım sakıncalı sonuçları meydana getirdiği de bir gerçektir. Bu sonuçlardan biri de ilahî birtakım güçlerle desteklenen bir lider olmaksızın İslâm’ın tam olarak uygulanamayacağı ve beşerî gayretlerin adâlet ve hakkaniyetin ikamesi için yetersiz olduğu düşüncesidir. Buna göre Müslümanlar ne kadar gayret ederlerse etsinler, onların zulüm ve fesadı yeryüzünden silmeleri, mazlumları zalimlerin zulmünden kurtarmaları mümkün görülmemektedir.

Kur’an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel Kitap İndir

Kur’an Kavramları Bağlamında Yaşam Boyu Salih Amel
Bu çalışma, salih amel kavramını merkeze alarak Kur’an bütünlüğünde insan sorumluluğunu anlamayı amaçlamıştır.Salih Amel kavramının kapsamı, kavramsal ilişkileri ve sonuçları dikkate alındığında, Salih Amel kavramının anlaşılması diğer birçok Kuran kavramının anlaşılmasına, bütüncül bir İslam dünya görüşünün oluşturulmasına, sahih bir din anlayışının geliştirilmesine, dinin daha iyi anlaşılmasına ve yaşanmasına katkı sunabilir.