Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği Kitap İndir

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği
“Bu incelememi, arkası sıra geleceğini ümit ettiğim büyük bir ‘Halk Hikayeleri Külliyatı’na bir giriş olarak görmek istiyorum. Bu düşünce ile misallerimi, bize halk hikayeleri hakkında tam bir fikir vermekten uzak kalan basılmış hikayelerden çok, elimizde bulunan basılmamış metinlerde aldım.”

“Buradaki ‘basılmış hikayeler’ sözüyle, bir bölüğü eski yazmalardan taşbasmalara, onlardan da, gitgide yozlaşarak, matbaa baskılarına geçmiş ve bilim çevrelerinde ‘halk kitapları’ deyimiyle nitelenenleri; ‘basılmamış metinler’ sözüyle de, sözlü gelenekten derlenmiş olup kitabımın ilk baskısında uzun bir listesi bulunanları anlatmak istemiştim. Şu yeni baskının sonuna eklediğim kaynakçada yer alan ve yine orada adları geçen kimi araştırıcıların yayınlarında dökümleri verilmiş olan derlemeler, yayımlanmamış metinlerin sayısını bir hayli kabartmış bulunuyor.”

“Ben, bilimde gerçeklere erişmek için en sağlam ve verimli yöntemin, birlikte yürütülen ya da birbirini izleyen ortak çalışmalar olduğuna inanıyorum. Yarım bıraktığım işi, nöbeti benden devralacak olanların tamamladığını görmek, göremesem bile bunun bir gün nasıl olsa gerçekleşeceğini bilmek beni sadece mutlu kılar. Ama kırk yıl öncesi gibi bugün de asıl büyük dileğim, benim bu kitapta ilk taslağını çizmeyi denediğim çok-yönlü incelemenin, … “halk hikayeleri” metinlerinden oluşacak (belki on, belki on beş ciltlik) bir büyük yapıta bir öncü, bir giriş olmasıdır.”

Silifke Folkloru Kitap İndir

Silifke Folkloru
ÖNSÖZ
1. GİRİŞ
INTRODUCTION
2. SİLİFKE İLÇESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
2.1. Coğrafi Yapısı
2.2. Tarihsel Gelişimi
2.3. Sosyo-Kültürel Yapısı
3. SİLİFKE EL SANATLARINDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
3.1. Araçlar ve Özellikleri
4. SİLİFKE EL SANATLARINDA KULLANILAN TEKNİKLER VE ÜRÜNLERDEN ÖRNEKLER
4.1. İşleme Teknikleri ve Özellikleri
4.1.1. Kaneviçe
4.1.2. Hesapişi
4.2. Dokuma Teknikleri ve Özellikleri
4.2.1. Kirkitli Dokumalar
4.2.1.1. Kilim
4.2.1.2. Zili (Sili)
4.2.1.3. Cicim (Cecim)
4.2.2. Çarpanalı Dokumalar
4.2.3. Mekikli Dokumalar
4.3. Örgü Teknikleri ve Özellikleri
4.3.1. Tığ Örücülüğü (Tığ Danteli ve Tığ Oyası)
4.3.2. Boncuk Oyası
4.3.3. İğne Oyası
4.3.4. Mekik Oyası
4.3.5. Bağlama Örgü
4.4. Ağaç işleri ve Özellikleri

Tıva Halk Masalları Kitap İndir

Tıva Halk Masalları
Altay dağalrının doğu tarafında Ulug-Hem(Yenisey) ve Hemçik ırmakları sahillerinde,Tannu ve Sayan dağlarının yamaçlarında yaşyan ve geçmişte kendilerini “Yış-Kiji” ya da “Tıva Kiji” olarak adlandıran Tıva Türkleri(Moğolistan’ın Tsengel bölgesiyle Çin’de de bir miktar Tıva Türkü yaşamaktadır.)maalesef,Tıva Kahramanlık destanları üzerine hazırlanmış iki ciltlik çalışmanın yayımlandığı 2004-2005 yıllarına kadar sözlü edebiyatı bağlamında Türkiye Türkolojisinin ilgi alanına ciddi anlamda girememiş,Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki dil,kültür sosyal-siyasi yapıya yönelik araştırma ve öğrenme çabaları yeterli olamamıştır.

Halk Kültürü ve Edebiyatı Sözlüğü Kitap İndir

Halk Kültürü ve Edebiyatı Sözlüğü
HALK, beraberce yaşayıp bir kültürü dokuya gelen insan kütlesi…
KÜLTÜR, çeşitli ip, renk ve nakışıyla müşterek dokunmuş hayat kumaşı…
EDEBİYAT, hem kültür kumaşının bir parçası, hem de onun bütününü söz ile tasvir eden resimler…
SÖZLÜK, bu güzelim resimlerin sergisi…
Meraklılar, ilgililer, öğrenciler!
Buyurun, gezin sergimizi!
Umarız beğenirsiniz.

Folkloristik & Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı Kitap İndir

Folkloristik & Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı
Bu çalışmada on yıl boyunca Türkiye’de hizmet etmiş ve çok sayıda Türk öğrenci yetiştirmiş bir Kırgız Türkü olan Süleyman T. Kayıpov için derlenmiş makaleler bir araya getirilmiştir. S. Kayıpov’un öğrencilerinin editörlüğünü üstlendiği bu armağan kitapta kendi alanında uzman olan pek çok değerli akademisyenin yazıları bulunmaktadır. Örneğin Fikret Türkmen, Özkul Çobanoğlu gibi Türk Halkbilimine ömrünü adayan duayen akademisyenlerin makaleleri bu armağan kitapta yer almaktadır.

Armağandaki makaleler, genel olarak Türk dili, edebiyatı ve folkloru ile alakalı yazılar olmakla beraber, bu esere renk katmak amacıyla bazı çeviri yazılara da yer verilmiştir. Bu armağan kitap elbette, Türk halkları kültür ve folkloruna bir ömür adayan S. Kayıpov’un hizmetlerini karşılamayacaktır. Bu çalışmada, Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov’a manevi destek vermek ve vefa borcunu ödemek amaçlanmıştır.

Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları IV & Türk Dünyası Teori ve Metod Kitap İndir

Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları IV & Türk Dünyası Teori ve Metod
“Bir milli eğitim programından söz ederken; eski devrin hurafelerinden, bize özgü vasıflarımızla hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan, Batı’dan gelebilen tüm etkinliklerden tamamen uzak milli ve tarih seciyemizle uyumlu bir kültür. Kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin zararlı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür zeminle uyumludur. O zemin milletin seciyesidir. (…)”Atatürk, Ankara, 16 Temmuz 1921

Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi Yalmavuz Celmoğuz Kitap İndir

Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi Yalmavuz Celmoğuz
Türk efsane ve masallarında değişik biçimlerde karşılaştığımız çok sayıda dev tipi vardır. Dev, albastı, tepegöz, ejderha, yılan, cadı, kocakarı gibi çeşitli adlarla tesmiye olunan bu devlerin büyük bir kısmı sadece Anadolu sahasında değil, Türk dünyasında da görülmektedir. Ancak, Türk dünyasında çok yaygın olup da, Anadolu sahasında görülmeyen bir dev tipi bulunmaktadır ki, o da yalmavuzdur.
Türk dünyasında yalmavız, calmavuz, celmoğuz gibi değişik şekillerde telaffuz edilen bu tip kökü eskilere dayanan mitolojik bir yaratıktır. Altay dil ailesine mensup Moğol, Mançu-Tungus gibi milletlerde de görülen bu dev tipinin Anadolu sahasında görülmemesi ilginçtir. Bu çalışmada, söz konusu tip değişik açılardan ele alınmış, bunun Anadolu sahasında bilinen albastı, al karısı, tepegöz, ejderha, cadı gibi tiplerle ilgisi incelenmiştir.

Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler Kitap İndir

Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler
Tunceli ve Yöresi Anadolu Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Henüz Oğuz boyları bu bölgeyi iskân etmeden çok önceleri, Karadeniz’in kuzeyinden bölgeye inen Saka Türkleri ve onların bir boyu olan Partlar ile Bizans’a paralı askerlik yapan Peçenek ve Kuman-Kıpçak Türkleri’nin yöredeki varlıklarını Arap, Fars, Bizans ve Gürcü kaynakları yazmaktadır.

Nasrettin Hoca Hikayeleri Kitap İndir

Nasrettin Hoca Hikayeleri
Nasrettin Hoca fıkralarına, onların özünü bozmadan yeni bir renk, yeni bir tat katan Orhan Veli, 13.yüzyıldan günümüze uzanan, bazıları daha da eskilere kadar giden bu nükteleri, şiir diliyle yeniden ölümsüzleştirmiştir. Nasrettin Hoca Hikayeleri’nde bir araya getirilen ve Hoca kimliğine bürünmüş halk zekasının ürünleri olan bu fıkralar, Orhan Veli’nin kattığı sevimlilikle karşılıyor bizi.